กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ทีมขับเคลื่อนเข้าจัดอบรมเชิงปฏฺบัติการให้โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ทีมขับเคลื่อนภาคกลาง (กรุงเทพฯ อยุธยา และนครนายก) นำโดย รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ หัวหน้าโครงการ และคณะ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างอุปนิสัยพอเพียง วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.00 ? 17.00 น. ณ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะผู้บริหาร และคุณครูพอเพียง ในเครือข่ายเข้าร่วมการอบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การออกแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”


การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญในการสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับแก่นความรู้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นำไปใช้ในสถานศึกษา และฝึกทักษะการออกแบบการเรียนการสอนและจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดย บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในลักษณะการบูรณาการ ทั้งกระบวนการการบูรณาการแบบแยกส่วน และการใช้คำถามชวนคิด การจัดกิจกรรมมีขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง แต่ละครั้งดำเนินการดังนี้


ครั้งที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การออกแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” หลักสูตร 1 วัน จัดขึ้นวันที่ 4 มิถุนายน 2555


ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา


ครั้งที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การออกแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” หลักสูตร 2 วัน จัดขึ้นวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2555


ณ โรงริเวอร์ไซต์

ครั้งที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การออกแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” หลักสูตร 2 วัน จัดขึ้นวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2555


ณ โรงริเวอร์ไซต์

ครั้งที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ“การออกแบบการเรียนการ สอนโดยบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หลักสูตร 1 วัน จัดขึ้นวันที่ 8 กรกฎาคม 2555


ณ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ