กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีพัฒนาโครงการพื้นที่่ประสบพิบัติภัยสึนามิ บ้านเจ้าไหม ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ครั้งที่ 1
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

บ้านเจ้าไหม..ชุมชนประมงเล็กๆ ติดชายฝั่งอันดามัน เป็นพื้นที่ที่เคยถูกคลื่นยักษ์สึนามิโถมเข้าใส่ วันนี้คนบ้านเจ้าไหมลุกขึ้นมารวมกลุ่มเพื่อสร้างสิ่งดีๆ ใหม่ เพราะสยามกัมมาจลให้โอกาส


ประชุมพัฒนาโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งพื้นที่ประสบภัยสินามิบ้านเจ้าไหม อ.กันตัง จ.ตรัง  ครั้งที่ 1

ณ ห้องประชุมชายหาดเจ้าไหม ต.เกาะลิบง  อ.กันตัง จ.ตรัง

วันอาทิตย์ที่ 8  กรกฎาคม  2555

วัตถุประสงค์

  เพื่อดูความสนใจในการรวมกลุ่มเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง

  เพื่อดูความเป็นไปได้ทั้งเรื่องคนทำงาน ประเด็นที่สนใจ  ความเป็นไปได้ของพื้นที่

ผู้ร่วมประชุม

  ผู้ใหญ่บ้าน  แกนนำชุมชน กลุ่มสตรี  คนทำงานในชุมชน  สกว.  รวม  20 คน

สรุป

  บ้านเจ้าไหม  เป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ริมทะเลฝั่งอันดามัน  ห่างจากอำเภอเมืองตรังประมาณ 50 กิโลเมตร  ลักษะเป็นหย่อมบ้าน ส่วนใหญ่เป็นบ้านชั้นเดียว ไม่ถาวรนัก  95%  นับถือศาสนาอิสลาม  ผู้ชายออกทะเลหาปลา ส่วนผู้หญิงเป็นแม่บ้าน  รายได้ส่วนใหญ่ของครอบครัวจึงมาจากทะเล  ก่อนจะถูกคลื่นยักษ์โถมเข้าใส่ชุมชนบ้านเจ้าไหมอยู่อย่างสงบสุข ดำเนินชีวิตเรียบง่าย  หาปูหาปลาตามฤดูกาล  สีนามิทำให้คนที่เคยออกทะเลหวาดกลัว บางครอบครัวก็ย้ายออกไปอยู่ที่อื่น   คนที่อยู่ยังคงใช้ทะเลเป็นแหล่งรายได้แหล่งอาหารเหมือนเดิม   เพียงแต่บางอย่างเปลี่ยนแปลงเพราะองค์กรภายนอก หน่วยงานที่เข้าไป มีทั้งสร้างสรรค์และทำลาย  กลุ่มผู้หญิง แกนนำ  พยายามปรับตัว เรียนรู้ และทำความเข้าใจกับบทบาทใหม่ และการปรับตัวเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต   และพยายามจัดการกับทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

  จากการพูดคุย  คนในชุมชนแลกเปลี่ยนว่า 2-3 ปี มานี้ พยายามรวมกลุ่มด้านต่างๆ  แต่ก็ไปไม่รอด อยู่ไม่ได้นาน เนื่องจากเป็นกลุ่มที่เกิดจากความต้องการของหน่วยงานภายนอก เป็นไปตามกระแส  ตามนโยบาย ของแต่ละหน่วยงาน ไม่ได้มีการติดตามต่อเนื่องอย่างจริงจัง  คนในชุมชนจึงเริ่มที่จะเบื่อหน่ายการรวมกลุ่มลักษณะนี้  และต้องการทำอะไรที่สามารถช่วยให้ชุมชนยืนหยัด มีรายได้ ช่วยเหลือกันได้ภายในชุมชน

ทุนของชุมชน

  • ทุนทางด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม  หาดยาวมีความพร้อม มีศักยภาพทั้งด้านสถานที่สำหรับท่องเที่ยว มีทั้งภูเขา ทะเล ปากน้ำ  และเป็นหน้าด่านสำหรับการไปท่องเที่ยวทะเล เกาะแก่งต่างๆ  เรือจากภูเก็ต ก็มาแวะพักที่นี่เพื่อไปต่อยังลังกาวี นักท่องเที่ยวต่างชาติ ให้ความสนใจ
  • ทุนทางด้านอาชีพ  คนในชุมชนประกอบอาชีพเกี่ยวกับการประมง  จึงมีทุนหรือภูมิปัญญาด้านการประกอบอาชีพ การประกอบอาหารทะเล  การแปรรูป   อาชีพอื่นๆ ที่หน่วยงานเข้ามาสนับสนุน แม้ว่ากลุ่มจะยืนหยยัดไม่ได้นาน แต่ชาวบ้านก็ได้ความรู้เรื่องนั้น ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดได้ เช่น การทำผ้าบาติก
  • ทุนทางด้านอาหาร  เพราะเป็นพื้นที่ที่คนในชุมชนประกอบอาชีพประมง อาหารทะเลจำพวกกุ้ง หอย ปู ปลา จึงสมบูรณ์ สด และไม่มีสารพิษ
  • ทุนทางด้านคน  กลุ่มผู้หญิง เป็นกลุ่มที่น่าสนใจ  เพราะไม่ได้ออกไปประกอบอาชีพประมง บ้างก็ค้าขายเล็กๆ น้อย อยู่กับบ้าน  บ้างก็ทำธุรกิจส่วนตัว  การรวมตัวของกลุ่มผู้หญิงจึงน่าสนใจ
  • ทุนด้านผู้นำ  ผู้นำชุมชนเป็นคนรุ่นใหม่ ต้องการพัฒนาชุมชน และคนในหมู่บ้าน และยังมีแกนนำที่คนให้ความเชื่อถือ  ถ้าสามารถร่วมทีมกันได้ น่าจะสร้างพลังขับเคลื่อนได้
  • ทุนทางด้านภูมิปัญญาด้านต่างๆ  น่าสนใจในการรวบรวมความรู้เพื่อเป็นจุดขาย

ข้อสังเกต

  • คนในชุมชนมีความพร้อม แต่ต้องการความมั่นใจ  ในการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
  • กลุ่มผู้หญิงเป็นกลุ่มที่มีเวลาว่างมากช่วงที่สามีออกทะเล
  • การแปรรูปจากปลาที่ไม่ได้ขนาด  ที่จะสามารถเป็นของกิน ของฝาก ของที่ดีต่อสุขภาพ
  • สภาพชุมชนเป็นหย่อมบ้าน  ง่ายต่อการรวมกลุ่มหรือการสื่อสาร

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ