กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
พัฒนาโครงการชุมชนบ้านแหลม บ้านทุ่ง ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ก่อนจะทำงานใดๆ ต้องทำความเข้าใจข้อมูลความรู้-ปัญหา


วัตถุประสงค์
  1. เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ
  2. แลกเปลี่ยนข้อมูลการทำนาของชุมชน

ผู้เข้าร่วมประชุม
  - ทีมประสานงานจำนวน 4 คน
  - กลุ่มเกษตรกรบ้านแหลมและบ้านทุ่ง ต.เกาะสุกร

วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของชุมชน
  สภาวะการณ์ปัจจุบันของเกาะสุกรคือการขายที่ดินให้กับนายทุนจากภายนอก เนื่องจากราคาที่ดินพุ่งสูงขึ้น คนในชุมชนจึงสูญเสียที่ดินให้กับคนนอก การเกษตรแต่เดิมก็เปลี่ยนไปจากทำนาไว้กินก็เปลี่ยนมาปลูกยางพารา ปลูกปาล์ม หวังจะได้เงินมากขึ้น แม้การทำนาลดลงแต่หากมองดูพื้นที่ก็ยังอุ่นใจอยู่ที่มีคนทำนากันหลายครัว ใจที่ยังอยากให้นาอยู่ต่อไปเพราะหากยังทำนานั่นคือการรักษาที่ดินเอาไว้ให้ลูกหลาน รักษาความเป็นชุมชน รักษาวัฒนธรรม แต่การทำนาก็ลำบากมากขึ้นทุกปี อย่างปัญหาทีเกี่ยวกับนาเช่น เรื่องศัตรูพืช ได้แก่ หอยเชอรี่  หนู คุณภาพของดินที่เป็ฯดินเปรี้ยว  ดินเค็ม พันธุ์ข้าวด้อยคุณภาพลงทุกปี ต้นทุนทางการผลิตสูง ต้องใช้เครื่องจักร ต้องจ้างแรงงาน ต้องใช้ปุ๋ย  ยาฉีดมาก ใจหนึ่งก็อยากทำนา แต่อีกใจก็เหนื่อยล้ากับปัญหา
  ไม่ว่าสะท้อนข้อมูลออกมาอย่างไร แต่ความหนักแน่นในใจคือยังจะทำนาต่อไป เพราะหากยังมีข้าวให้กิน ความอุ่นใจก็ยังมี

เป้าหมายกลุ่มทำนาตำบลเกาะสุกร
 ปกป้องพื้นที่นา ภูมิปัญญา และวิถีชีวิต

โครงการฟื้นฟูการทำนาตำบลเกาะสุกร
  งบประมาณหนุนเสริมในเบื้องต้นจากสยามกัมมาจล ผ่านมูลนิธิวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อใช้สำหรับ

แผนกิจกรรมระยะแรก
 เริ่มนำร่องในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3  : ทำไปพร้อมๆกับการเรียนรู้ แก้ปัญหา พัฒนาทดลองวิธีการใหม่ๆ

กิจกรรมระยะต่อไป
  เรียนรู้การปลูกพืชหลังทำนา อาทิ ปลูกแตงโม ผัก

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ