กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ศึกษาดูงาน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เนื่องจากชาวนาเกาะสุกรยังพึ่งพิงทรัพยากรในชุมชนน้อย การทำนาปลูกผักพึ่งสารเคมีของบริษัทนายทุน ไม่มีการจัดการเมล็ดพันธุ์ การไปเรียนรู้จากองค์กรที่มีประสบการณ์และน่าเชื่อถือจะเป็นการเปิดความคิดความเชื่อใหม่ให้กับชาวนาได้

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ทีมแกนนำเริ่มรับแนวคิดเกษตรอินทรย์ จึงกลับมาประสานงานพัฒนาที่ดินในการจัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และชวนชาวนาทำหมักไว้ใช้ในการทำการเกษตรในรอบปีนี้ "ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ