กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ฐานการทำน้ำยาเอนกประสงค์
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

­

การทำน้ำยาเอนกประสงค์เป็นการนำเอาวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาประยุกต์ในการทำเป็นหัวเชื้อชีวภาพ โดยการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทาง โดยที่นำเอาวัสดุ อุปกรณ์ มีอยู่ในท้องถิ่นและงบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินงาน ไม่เป็นภาระกับโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองหรือครูที่ร่วมจัดกิจกรรมซึ่งสอดคล้องกับหลักความพอประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อเราทำเสร็จแล้วเราก็จะมีน้ำยาเอนกประสงค์ไว้ใช้เองทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายและปลอดภัยจากการใช้น้ำยาเอนกประสงค์ที่ปลอดสารเคมี ซึ่งสอดคล้องกับหลักความมีเหตุผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ น้ำยาเอนกประสงค์ที่ได้สามารถทำความสะอาดเครื่องใช้ในครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยไร้สารพิษ ไม่มีสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับหลักการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การที่เราทำน้ำเอนกประสงค์แล้วเราจะได้รับความรู้ในขั้นตอนวิธีการทำ ซึ่งสามารถนำความรู้นี้ไปพัฒนา ปรับปรุงในครั้งต่อไป เพื่อลดต้นทุนการผลิต และให้ได้กำไรมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการทำน้ำยาเอนกประสงค์ เราจำเป็นต้องมีความขยันหมั่นเพียร อดทน รับผิดชอบและคุณธรรมอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือการอยู่อย่างพอเพียงซึ่งจะสอดคล้องกับเงื่อนไขคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


การทำน้ำยาเอนกประสงค์เป็นการนำเอาวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเองมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ทำให้ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนด้วย ซึ่งจะทำให้สังคมและชุมชนเป็นสังคมที่มีความสุขสังคมแห่งการแบ่งปัน และยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยน แปลงของโลกทุกกรณี

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ