กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ฐานการทำน้ำส้มควันไม้
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

­

การทำน้ำส้มควันไม้เป็นการนำเอาวัสดุที่เหลือใช้มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทาง โดยใช้วัสดุที่มีอยู่ตามท้องถิ่นมาใช้ในการผลิต ซึ่งสอดคล้องกับหลักความพอประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำน้ำส้มควันไม้เป็นการรู้จักและเห็นคุณค่าของวัสดุที่เหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือหาได้จากรอบตัวนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้ในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดสุขภาพที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับหลักความมีเหตุผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ การทำน้ำส้มควันไม้เป็นการผลิตและใช้ปุ๋ยที่หาได้จากธรรมชาติที่ผลิตขึ้นเองแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและผลผลิตที่ได้ก็ปลอดภัยไร้สารเคมีไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับหลักการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 


การทำน้ำส้มควันไม้ทำให้เราได้เรียนรู้กรรมวิธีในการผลิตและการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แต่ก็ต้องมีความอดทน รับผิดชอบ ประหยัดความและมีน้ำใจ แบ่งปันผู้อื่น ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ซึ่งจะสอดคล้องกับเงื่อนไขคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการทำน้ำส้มควันไม้เป็นการรู้จักและเห็นคุณค่าของวัสดุที่เหลือใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นหรือหาได้จากรอบตัวนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้ในอัตราส่วนที่เหมาะสมทำให้ได้ปุ๋ยที่ผลิตขึ้นเองที่หาได้จากธรรมชาติแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและผลผลิตที่ได้ก็ปลอดภัยไร้สารเคมีไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ