กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ฐานการทำปุ๋ยโบกาฉิ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การทำปุ๋ยโบกาฉิเป็นการนำเอา EM มาหมักกับอินทรียวัตถุเพื่อเป็นการขยายจำนวนจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ ให้มีจำนวนมากขึ้นแข็งแรงขึ้น และฟักตัวอยู่ในอินทรียวัตถุ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงสภาพดิน การนำมูลสัตว์มาผลิตเป็นปุ๋ย ต้องคำนึงถึงอัตราส่วนในการผสมให้มีความเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับหลักความพอประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนำมูลสัตว์มาผลิตเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ในการเพาะปลูกเพื่อให้ได้ปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับหลักความมีเหตุผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การนำมูลสัตว์มาผลิตเป็นปุ๋ยทำให้ผู้ใช้ปลอดภัยจากสารเคมี / สารพิษที่จะเข้าสู่ร่างกาย ช่วยรักษาสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้อยู่ในค่าปกติ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การที่ทำปุ๋ยโบกาฉิ ทำให้เราได้รู้กรรมวิธีในการผลิตปุ๋ยที่ทำได้ง่าย ทำให้เราได้เรียนรู้การตลาด การทำบัญชีรายรัย – รายจ่าย ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำปุ๋ยโบกาฉิต้องมีความอดทน ความรับผิดชอบ ความประหยัด ความช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานการอยู่อย่างพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการทำปุ๋ยโบกาฉิเป็นการทำปุ๋ยจากธรรมชาติเพื่อไว้ใช้และขายเพื่อเพิ่มรายได้ - ลดรายจ่าย ในครัวเรือน ลดการใช้สารเคมีโดยการหันมาใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติแทนเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำลายสภาพแวดล้อมระบบนิเวศในดิน ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสมาชิกในครอบครัว ชุมชนและโรงเรียนให้มีความสุข สุขภาพดี

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ