กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ฐานการเลี้ยงหมู
ความเป็นมา วัตถุประสงค์
การเลี้ยงหมูเป็นการทำการเกษตรแบบพื้นบ้านที่นำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ โดยผู้เลี้ยงสามารถเลี้ยงได้เท่ากับจำนวนที่ตนเองสามารถเลี้ยงได้ ตามเงินทุนที่มีอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับหลักความพอประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อเลี้ยงไปแล้ว ผู้เลี้ยงสามารถพัฒนาการเลี้ยง ประยุกต์ใช้เศษอาหาร เศษพืช เพื่อนำมาใช้เป็นอาหารของหมูได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักความมีเหตุผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อขายได้ราคาดี ผู้เลี้ยงก็จะมีกำไร สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับหลักการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เลี้ยงเมื่อเลี้ยงแล้วก็จะได้รับความรู้ในการเลี้ยงหมู ซึ่งนำพัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงในครั้งต่อไป เพื่อลดต้นทุนการผลิต และให้ได้กำไรมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการเลี้ยงหมู ผู้เลี้ยงจำเป็นต้องมีความขยัน อดทน ใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาในการเลี้ยง ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการเลี้ยงหมูหลุมเป็นการเพิ่มรายได้ทำให้เศรษฐกิจในครัวเรือนของผู้เลี้ยงดีขึ้น และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนด้วย ซึ่งจะทำให้สังคมและชุมชนเป็นสังคมที่มีความสุขสังคมแห่งการแบ่งปัน และยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกทุกกรณี

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ