กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ฐานการคัดแยกขยะ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

­

การคัดแยกขยะเป็นการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยเริ่มต้นที่นักเรียนเป็นหลักและใช้โรงเรียนเป็นสถานที่ดำเนินการเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่การใช้สถานที่หรือใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับกิจกรรมไม่ให้เกิดความเดือดร้อนหรือกระทบต่อผู้อื่นงานอื่นๆ ซึ่งสอดคล้อง กับหลักความพอประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเราการคัดแยกขยะเพื่อหาวิธีในการจัดการกับขยะที่ถูกต้องและเป็นแบบอย่างในการคัดแยกขยะให้กับครอบครัว ชุมชนและสังคม เพื่อนำขยะบางส่วนไปขายเพิ่มรายได้หรือขยะบางชนิดสามารถนำมาหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักความมีเหตุผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

­

การคัดแยกขยะเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่สามารถสร้างสภาวะที่สมดุลของสิ่งแวดล้อมและสงวนทรัพยากรธรรมชาติป้องกันมลภาวะ ที่เป็นพิษ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเราสามารถนำความรู้เรื่องประเภทของขยะและวิธีการกำจัดนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อเรามีความรู้แล้ว เราควรมีน้ำใจในการเผยแพร่ความรู้วิธีการต่าง ๆ แก่ชุมชน เพื่อร่วมกันสร้างจิตสำนึก การมีวินัยและใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานความพอเพียง

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ