กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ฐานการเลี้ยงกบ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์เป็นการนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ โดยผู้เลี้ยงสามารถเลี้ยงได้เท่ากับจำนวนที่ตนเองสามารถเลี้ยงได้ ตามเงินทุนที่มีอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับหลักความพอประมาณตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อเลี้ยงไปแล้ว ผู้เลี้ยงสามารถพัฒนาการเลี้ยง ประยุกต์ใช้เศษอาหาร เศษพืช เพื่อนำมาใช้เป็นอาหารของกบได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักความมีเหตุผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อขายได้ราคาดี ผู้เลี้ยงก็จะมีกำไร สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับหลักการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เลี้ยงเมื่อเลี้ยงแล้วก็จะได้รับความรู้ในการเลี้ยงกบ ซึ่งนำพัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงในครั้งต่อไป เพื่อลดต้นทุนการผลิต และให้ได้กำไรมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการเลี้ยงกบ ผู้เลี้ยงจำเป็นต้องมีความขยัน อดทน ใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาในการเลี้ยง ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขคุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ