กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ทีมขับเคลื่อนเข้าร่วมเวทีพิจารณานำเสนอโครงการก๊าซชีวภาพ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

  1. เพื่อนำเสนอโครงการต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนซักถามความคิดเห็น มุมมองและข้อเสนอแนะ

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

สรุปความคิดเห็นต่อโครงการ 

โครงการก๊าซชีวภาพเพื่อการจัดการพลังงานทางเลือก  ดังนี้

 ขั้นตอนที่ 1

ค้นหาข้อมูลความรู้: ปริมาณวัตถุดิบ สัตว์เลี้ยง ปริมาณความต้องการใช้ก๊าช ค่าใช้จ่ายความรู้ที่ต้องนำมาใช้ประกอบ: รีวิวว่าจะใช้ความรู้ตัวไหน...ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ความรู้ทางวิชาการ  บทเรียนความสำเร็จจากที่อื่นมีที่ไหนทำแล้วใกล้เคียงกับบริบทพื้นท

ขั้นตอนที่ 2

ข้อมูลทั้ง 2 ส่วนข้างต้นจะถูกนำมาออกแบบการผลิตก๊าซทางเลือกโดยชุมชนอย่างไร?  การสร้างคุณค่า  การบริหารจัดการ   ต้นแบบ และการขยายผล

ขั้นตอนที่ 3  การโยงไปที่เรื่องอื่นๆ  ส่งเสริมการท่องเที่ยว ลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  การจัดการเรียนรู้- ดึงกลุ่มเยาวชนมาเรียนรู้...ทั้งใน นอกระบบ


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ