โครงการแนวทางการพัฒนาสวัสดิการชุมชน “กองทุนวันละบาท” เพื่อเด็กกำพร้าและเด็กผู้ด้อยโอกาสในชุมชน (phase1)
โครงการแนวทางการพัฒนาสวัสดิการชุมชน “กองทุนวันละบาท” เพื่อเด็กกำพร้าและเด็กผู้ด้อยโอกาสในชุมชน (phase1)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ติดต่อ ประสานงานคุณ จริยา สาลี ผ่านทางโทรศัพท์พูดคุยตามเนื้อหาของเอกสารที่มีส่วนยังไม่สมบรูณ์แล้วนัด หมายในเวลาที่จะสะดวกคุย จึงได้ลงพื้นที่ในช่วงบ่ายเวลา13.00น ของวันนี้พร้อมนำเอกสารที่ได้จัดทำให้ทางแกนนำช่วยดู


กระบวนการ
  ติดต่อประสานงานคุณ จริยาสาลี ผ่านทางโทรศัพท์พูดคุยตามเนื้อหาของเอกสารที่มีส่วนยังไม่สมบรูณ์แล้วนัด หมายในเวลาที่จะสะดวกคุย จึงได้ลงพื้นที่ในช่วงบ่ายเวลา13.00น ของวันนี้พร้อมนำเอกสารที่ได้จัดทำให้ทางแกนนำช่วยดู
สิ่งที่ต่อเติม  คือข้อมูลของการแจกทุนเด็กกำพร้าและเด็กที่ได้ผลกระทบจากโรคเอดส์(ผู้ด้อย โอกาส)  ปีพ.ศ.2552 จำนวนเด็กรับทุน 30 คนๆละ700 บาท จากการสมทบของสมาชิกจำนวน 86 คน รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น 21,000 บาทปีพ.ศ.2553 จำนวนเด็กรับทุน 40 คนๆละ 700 บาท จากการสมทบของสมาชิกจำนวน 97คน รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น 28,600 บาทและปีพ.ศ.2554 จำนวนเด็กรับทุน 50คนๆละ700 บาทจากการสมทบของสมาชิกจำนวน125 คน รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น 48,860 บาท ข้อมูลตัวเลขที่ไม่ตรงกันบางส่วน
แรงบันดาลใจของกองทุนวันละ1บาท  เริ่มจากเกิดภัยพิบัติ สึนามิ มีน้ำใจทั่วภูมิภาคที่หลั่งไหลเข้ามาให้การช่วยเหลือดูแล เยี่ยวยา ทั้งๆที่ แต่ละคนแต่ละพื้นที่ไม่ได้มีการรู้จักกัน แกนนำคนทำงานเห็นถึงผลของผู้ที่มีการช่วยเหลือ  แต่ขาดการมีส่วนร่วมทางแกนนำคนทำงาน กลุ่มนี้จึงได้คิดร่วมกัน ถึงสิ่งที่เห็น  และที่ได้พบจากการลงเยี่ยมบ้านก็ได้เสนอแนวคิดในการสร้างให้คนในชุมชนมีส่วน ร่วมและได้ช่วยเหลือกันเองในชุมชนโดยไม่ต้องรอการช่วยเหลือจากภายนอกเพียง อย่างเดียว ก็เลยทดลองดำเนินกิจกรรมแล้วเห็นผลถึงการขยายผลทั้งผู้รับและผู้ให้แต่ด้วย อุปสรรคของทีมงานจึงทำให้เกิดความท้อและเหนื่อยล้าบ้าง

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

สรุปเนื้อหาของเอกสารกองทุนวันละบาท

สิ่งที่เป็นจุดเด่นในการทำงานชุมชน  ทุกครั้งจะใช้หลักการของศาสนาอิสลาม  มาต่อเติมพลังซึ่งกันและกัน  (เป็นเทคนิคของคนทำงานในพื้นที่ชุมชนบ้านกำพวน)


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ