โครงการการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในชุมชนบ้านทะเลนอกเพื่อนำไปสู่การจัดการพลังงานทางเลือกของชุมชนในอนาคต (phase 1)
โครงการการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในชุมชนบ้านทะเลนอกเพื่อนำไปสู่การจัดการพลังงานทางเลือกของชุมชนในอนาคต (phase 1)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สำรวจข้อมูลการใช้พลังงานในครัวเรือน ปริมาณความต้องการใช้ก๊าซในครัวเรือน และ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน วันที่ 26 มิถุนายน 2556
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

1. เพื่อสำรวจข้อมูลการใช้พลังงานในครัวเรือน ปริมาณความต้องการใช้ก๊าซในครัวเรือนและค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

สำรวจข้อมูลการใช้พลังงานในครัวเรือน

1. ประสานผู้เกี่ยวข้องประชุมแลกเปลี่ยนและร่วมกัน

2. ออกแบบเครื่องมือการสำรวจข้อมูล

3. กำหนดวัน เวลา สถานที่ สรุป/วิเคราะห์รวบรวมข้อมูลหลังจากสำรวจแล้ว

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

จากการเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน (ก๊าซหุงต้ม) ระดับครัวเรือน สรุปผลได้ดังนี้

- จำนวนครัวเรือนที่ทำการสำรวจทั้งหมด 54 ครัวเรือน ( เฉลี่ยการใช้ก๊าซ LPG 1 ถัง/เดือน/ครัว )

รายจ่ายการซื้อก๊าซ LPG ใช้ในครัวเรือนทั้ง 54 ครัวเรือน 9,367 บาท/เดือน

เฉลี่ยรายจ่ายการซื้อก๊าซ LPG ต่อครัวเรือน 146.35 บาท/เดือน/ครัวเรือน

-โครงการผลิตก๊าซชีวภาพนำร่อง 10 ครัวเรือน

สามารถลดรายจ่ายการซื้อก๊าซ LPG ต่อเดือน 146.35x10 = 1,463.50 บาท/เดือน

สามารถลดรายจ่ายการซื้อก๊าซ LPG ต่อปี 1,463.50x12 = 17,562 บาท/ปี

จากข้อมูลการใช้พลังงาน และปริมาณความต้องการใช้ก๊าชในครัวเรือน ทำให้ทีมวิจัยได้ทราบปริมาณ/ ความต้องการ การใช้ก๊าซ และรายจ่ายที่ชุมชนต้องเสียไปกับการใช้ก๊าซ LPG จากที่เมื่อก่อนไม่เคยได้ทดสอบ หรือลองประเมินรายจ่ายที่เสียไปต่อเดือนกับค่าใช้จ่ายจากก๊าซ LPG เลย จึงเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มาก เพื่อเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้เปรียบเทียบ และนำมาเป็นแหล่งอ้างอิงในการหาพลังงานทางเลือกชนิดต่างๆ เพื่อลดรายจ่ายที่เกิดขึ้นต่อครัวเรือน

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ