โครงการกระบวนการผลิตน้ำปลา โดยใช้ข้อมูลความรู้เป็นฐานเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกของชุมชน  บ้านบางกล้วยนอก ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง (phase 1)
โครงการกระบวนการผลิตน้ำปลา โดยใช้ข้อมูลความรู้เป็นฐานเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกของชุมชน บ้านบางกล้วยนอก ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง (phase 1)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
วิเคราะห์ข้อมูลชุมชนครั้งที่ 2
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ติดต่อประสานงานแกนนำชุมชนบางกล้วยนอก เพื่อลงพื้นที่ตามการนัดหมายในสถานที่พบแกนนำ สถานที่ ม.3 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง


วัตถุประสงค์

  • เพื่อประสานพูดคุยการดำเนินงานที่ผ่านมาของชุมชน
  • เพื่อวิเคราะห์ฐานข้อมูลชุมชนและออกแบบกระบวนการการพัฒนาโครงการชุมชน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

        ชุมชนได้ร่วมกันออกแบบการกระบวนการเรียนรู้วิเคราะห์ชุมชนจากฐานคน ฐานทรัพยากรทั้ง ๓ ฐาน  ป่าต้นน้ำ  กลางน้ำ  และปลายน้ำ  สถานการณ์การขับเคลื่อนงานการจัดการทรัพยากร  โดยใช้กระบวนการหมักน้ำปลาเป็นการเชื่อมร้อยคนและกิจกรรมที่เป็นความรู้ของ ชุมชน  พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนในชุมชน ให้เป็นทีมคนทำงานที่จะทำงานด้านสังคมให้เกิดการพัฒนา  ที่มาจากการสร้างทีมในงานวิจัยในการเรียนรู้ครั้งนี้  และทาง  โดยทางแกนนำกลุ่มน้ำปลา  ที่มีทำงานกันมาก่อน  ได้เสนอกิจกรรมที่จะเรียนรู้พร้อมกับการพัฒนาแกนนำใหม่  ที่จะเข้ามาทำงานวิจัยโดยได้ช่วยกันคิดกิจกรรมที่จะเรียนรู้  ทั้ง๓ฐานที่มีการชวนกันวิเคราะห์ข้างต้น  ของการชวนคิดชวนคุยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ทางทีมพี่เลี้ยง ได้ชวนดูถึงปัญหาการทำงานการทดลองหมักน้ำปลาที่ผ่านมา  และสิ่งที่ทางทีมกลางจากพื้นที่ ที่รับงบประมาณของโครงการในพื้นที่สึนามิที่ได้ลงมารับฟังการนำเสนอโดยคนทำ งานที่หาดประพาส ในวันที่๑๑กรกฎาคม พ.ศ๒๕๕๕  ที่ผ่านมา ก็ได้เห็นถึงการที่จะพัฒนากิจกรรมทางความรู้ของกลุ่มน้ำปลา  ให้มีการขับเคลื่อนงานวิจัยให้ทางแกนนำ  พร้อมด้วยแกนนำใหม่ที่เป็นสมาชิกเยาวชนของชุมชนอยู่แล้ว  ได้ลองเรียนรู้ผ่านโครงการวิจัยที่สร้างการเรียนรู้ไปพร้อมกับการพัฒนาที่ ทางแกนนำคิดขึ้นมาในการเรียนรู้ทั้งแกนนำเก่าทีมวิจัยผู้ใหญ่และแกนนำใหม่ ที่เป็นเด็กเยวชน  โดยการเขียนเป็นโครงการขึ้นมาเพื่อเสนอต่อศูนย์ประสานงานวิจัยในท้องถิ่น  เพื่อที่จะทำการตั้งเบิกงบประมาณใว้ให้กับทางชุมชนในการขับเคลื่อนงานและได้ ดำเนินงานการเรียนรู้ของกลุ่มน้ำปลา  โดยคุณ ฝาลี่ห๊ะ  ผดุงชาติ  จะเป็นผู้เขียนโครงการและนำเสนอให้กับทางศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ต่อไป

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ