โครงการกระบวนการผลิตน้ำปลา โดยใช้ข้อมูลความรู้เป็นฐานเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกของชุมชน  บ้านบางกล้วยนอก ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง (phase 1)
โครงการกระบวนการผลิตน้ำปลา โดยใช้ข้อมูลความรู้เป็นฐานเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกของชุมชน บ้านบางกล้วยนอก ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง (phase 1)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมสำรวจสัตว์น้ำ(ปลา)ในชุมชน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเก็บข้อมูลปลาในชุมชน
  2. เพื่อฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูลในชุมชน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน
              กระบวนกาจากกระบวนที่ได้ลงไปสำรวจ  ได้มีแบ่งกลุ่ม ละ 2 คน 

ให้ไปสำรวจ 5 ครัวเรือน  โดยกำหนดเวลา และทำความเข้าใจแบบสำรวจร่วมกัน หลังจากนั้นให้แต่ละกลุ่มแยกย้ายไปสำรวจ  หลังจากนั้นมาร่วมกันสรุปข้อมูล

             จากการสำรวจปลา จากชาวประมง  จำนวน 37 ครัวเรือน  ณ ท่าเรือบ้านบางกล้วยนอก  พบว่ามีปลาที่ได้จากการทำประมง  จำนวน 30 ชนิด   โดยได้จำแนกประเภทปลาที่สามารถนำมาหมักน้ำปลาได้ มีจำนวน 17 ชนิด เป็นปลาที่มีความันน้อย และมีราคาถูก  เช่น  ปลาหลังเขียว ปลาแมว ปลาแดง และปลาใบไม้   เป็นต้น   ส่วนปลาที่ไม่สามารถนำมาหมักน้ำปลาได้ เนื่องจากเป็นปลาที่มีความมัน และมีราคาสูง เป็นปลาเศรษฐกิจของชุมชน  เช่น ปลาทราย ปลากระบอก ปลากด และปลาทู  เป็นต้น  และยังพบว่าปลาที่หายากและกำลังสูญพันธุ์  ได้แก่  ปลาโคบ  ปลาโกย เป็นต้น  ส่วนปลาที่สูญพันธุ์ไปแล้ว คือปลาลุมพุก  โดยชาวประมงให้ข้อมูลว่าไม่พบปลาชนิดนี้มาเป็น 4 -5 ปีมาแล้ว    ส่วนข้อมูลปริมาณปลาที่ชาวประมงหาได้ในแต่ละวัน  เฉลี่ยได้ปลา  จำนวน 1,971 กิโลกรัมต่อวัน  

               โดยสรุปผลที่เกิดขึ้นจากการสำรวจ  จะพบว่ากิจกรรมนี้มีการออกแบบร่วมกันกับกลุ่มคน 3 วัน เด็กเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน  และผู้สูอายุ  ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน แสดงความคิดเห็น ร่วมกัน  เป็นการทำงานร่วมกันของคน 3 วัยอย่างลงตัว


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ