โครงการกระบวนการผลิตน้ำปลา โดยใช้ข้อมูลความรู้เป็นฐานเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกของชุมชน  บ้านบางกล้วยนอก ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง (phase 1)
โครงการกระบวนการผลิตน้ำปลา โดยใช้ข้อมูลความรู้เป็นฐานเพื่อสร้างอาชีพทางเลือกของชุมชน บ้านบางกล้วยนอก ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง (phase 1)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรม พัฒนาศูนย์เรียนรูและปรับปรุงโรงเรือน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

  1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาโรงเรือนให้มีความมิดชิด
  2. เพื่อเป็นสถานที่ทำกิจกรรมการสร้างการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนและกลุ่มแกนนำ
  3. เพื่อการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนตั้งแต่ต้นทาง
  4. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมฐานข้อมูล กระบวนการจัดการทรัพยากรของชุมชน เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

การซ่อมศูนย์ทีมพ่อบ้านมาระดมแรงงาน ในการปรับปรุง ส่วนแม่บ้านก็ช่วยกันทำอาหาร

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ