กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรม ชี้แจงโครงการ และค้นหาแกนนำในพื้นที่
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การสร้างความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมโครงการ และการค้นหาแกนในระดับพื้นที่ จังหวัดสตูล โดยกระบวนการพูดคุยในแบบชาวบ้านๆ


วัตถุประสงค์

1.ค้นหาแกนนำชุมชนที่มีความเหมาะสมที่จะมาร่วมดำเนินงาน เพื่อทำความเข้าใจ เป้าหมายและแนวทางในการดำเนินโครงการ

วิธีการทำงาน

  1. ลงพื้นที่พูดคุยกับคนที่เป็นแกนนำที่มีความเหมาะสมที่จะร่วมดำเนินงาน
  2. จัดประชุมทำความเข้าใจเป้าหมายและแนวทางในการดำเนินโครงการกับแกนนำ

กระบวนการชวนคุย

1.เกริ่นนำ ที่มา ชื่อโครงการ เป้าหมาย กระบวนการ ระยะเวลา งบประมาณ

2.ล่อเหยื่อ ทำให้เห็น “คุณค่า” ของภารกิจเนื้องาน ชุมชนต้นแบบ บริหารจัดการตัวเองได้ – แหล่งเรียนรู้ -เกิดแกนนำชุมชน

3.ลองใจ การตัดสิน (เขา) ทีมวิจัย

4.เปิดวง ดูแผนที่ มองภาพใหญ่สู่ภาพเล็ก / ระดมความคิดเห็น (วิธีการ)

5.ทบทวนสิ่งมี ภาพใหญ่ ตามประเด็น (มี/ไม่มี)-แหล่งข้อมูล วิธีการ

การตรวจสอบทุนด้านข้อมูลที่มีในชุมชน โดยการใช่ตารางดังนี้

 

ประเด็น

มี(ข้อมูล)

ไม่มี(ข้อมูล)

ถ้าไม่มีทำอย่างไรให้มี

 

 

 

 

 

ข้อสังเกต  ยกตัวอย่างประเด็น ชวนมองภาพอนาคตระหว่างประเด็น

6.ให้โจทย์รับผิดชอบ (หาเจ้าภาพ) และนัดหมาย

7.สรุปโดยการถอดความรู้สึกจากผู้เข้าร่วม

-ประเมินความสนใจผู้เข้าร่วม

-ดึงความรู้สึกต่อภารกิจ(หมุนเวียนพื้นที่)

-พัฒนาทักษะการ “สรุปความรู้กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ