กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
"CD Action Learning: กลุ่มออมทรัพย์ร้อยล้าน บ้านคลองเปียะ ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา"
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

             วันที่1-2 กุมภาพันธ์ 2556 ทางคณะกรรมการและน้องๆนักศึกษาโปรแกรมการพัฒนาชุมชน ได้ศึกษาดูงาน ของกลุ่มออมทรัพย์ร้อยล้าน บ้านคลองเปียะ ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ทางคณะกรรมการของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการจัดการตน เอง ได้เรียนรู้กับกลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองเปียะ เรียนรู้ กระบวนการ การจัดการ และขั้นตอนการทํางานของกลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองเปียะ ซึ่งทางกลุ่มของเราก็สามารถนําความรู้ที่ได้ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ นําไปเป็นแนวทางและนํามาประยุกต์ใช้ในกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการจัดการตนเองของ เราต่อไป....


วัตถุประสงค์


    1.เพื่อเรียนรู้การทํางานกลุ่มออมทรัพย์ จากประสบการณ์จริงของชุมชน

    2.เพื่อเรียนรู้และนํารูปแบบ การจัดการ มาประยุกต์ใช้ในกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการจักการตนเองของเรา

    3.เพื่อกระตุ้น / สร้างแรงจูงใจในการจัดทํากลุ่มออมทรัพย์


เป้าหมาย


    1.ศึกษาเรียนรู้การทํางานในกลุ่มออมทรัพย์

    2.จัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์


ขอบเขตโครงการ


    1.คณะกรรมการสามารถเรียนรู้โครงสร้าง การทํางาน วิธีการ และรูปแบบการออมของกลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองเปียะ

    2.ศึกษาการทํางานของกลุ่มออมทรัพย์ที่ประสบความสําเร็จ อย่างน้อย 1 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์ หมู่ 8 บ้านศาลานํ้า2/2/56


ชื่อกลุ่ม / ทีม และชื่อโครงการ

              ชื่อกลุ่ม  "CD Adventure" ออมทรัพย์เพื่อการจัดการตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

               ชื่อโครงการ "CD Action Learning: กลุ่มออมทรัพย์ร้อยล้าน บ้านคลองเปียะ ต.คลองเปียะ อ.จะนะ จ.สงขลา"

 

รายละเอียดกิจกรรม


  1.สืบค้นแนวคิดชุมชนพันล้าน รากฐานการออม


       เดินทางมาถึงชุมชนบ้านคลองเปียะ ก็ได้ฟังบรรยายจากวิทยากรถึงความเป็นมาของการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์บ้านคลอง เปียะ โดยท่ร.ต.ชาคริต ทองเติม เลขานุการกลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองเปียะ ถึงประวัติและแรงบรรดาลใจต่างๆ และนําเสนอข้อมูลด้านประชากร ทรัพยกรธรรมชาติ ต่อมาก็ได้การบรรยายจากวิทยากรอีกท่านคือ นายเฉลิม ทองพรม ประธานกลุ่มออมทรัพย์ ท่านได้เล่าถึงประสบณ์การการทํางาน และได้ฝากข้อคิดดีๆ ซึ่งเราสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการจัดการของเราได้


  2.คนจริง ทํางานจริง กับกลุ่มออมทรัพย์บ้านศาลานํ้า


       ต่อมาช่วงบายได้ไปศึกษากระบวนการทํางาน ของกลุ่มออมทรัพย์บ้านศาลานํ้า หมู่ที่8 ก็ตกใจกับผุ้คนที่มาทําการฝาก-ถอน ณ ที่ทําการของกลุ่ม ก๊ได้สัมผัสกับการทํางานที่มีความเป็นระเบียบเป็นขั้นเป็นตอน และได้สอบถามกระกวนการทํางานของกลุ่ม จากการศึกษากลุ่มออมทรัพย์ หมู่ที่8 บ้านศาลานํ้า ทางคณะศึกษาดูงานก็ได้ข้อคิดและกระบวนการใหม่ๆในการทํากลุ่มออมทรัพย์ และสามารถนํามาเป็นแรงจูงใจเพื่อขับเคลื่อนกลุ่มออมทรัพย์ของเราให้ประสบ ความสําเร็จต่อไป


  3.เสวนาภาษาชาวบ้านกับ ปราชญ์เดินดิน (อัมพร ด้วงปราย)


       ในช่วงคํ่าได้มาพบปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งเป็นชาวบ้านที่มีชื่อเสียงของการพัฒนา ก็คือ ลุงอัมพร ด้วงปาน ซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านที่อาวุโสที่สุด ความคิดของท่านดีมากๆ สร้างความประทับใจให้แก่พวกเรามาก ซึ้งความคิดของเป็นความคิดที่จะให้ประชาชนเดินตามสายกลาง ตามพระราชองค์การของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คือสามารถให้ประชนพึ่งตนเองได้ สุดท้ายคุณลุงได้ฝากข้อคิดให้ คือ เรียนวิชาการควบคู่ไปกับเรียนรู้ประสบการณ์.....กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผลที่เกิดขึ้น 

    

       1.คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการจัดการตนเอง ได้เรียนรู้และได้ทักษะในการทํากลุ่มออมทรัพย์จากกลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองเปียะ

       2.คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการจัดการตนเอง สามารถนําความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ มาประยุกต์ใช้ในกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการจักการตนเอง                  

                        -การฝาก-ถอน

                        -ระยะเวลาในการกู้

                        -วันทําการของกลุ่มออมทัพย์เพื่อการจัดการตนเอง

                        -ระเบียบการกู้-ยืม


ปัญหา/อุปสรรค      


       1.เกิดการเปลี่ยนแปลงกําหนดการ ในการฟังบรรยายจาก นักปราช์ญเดินดิน (คุณลุงอําพร ด้วงปาน) เนื่องจากคุณลุงติดภาระกิจประชุม

       2.เกิดข้อผิดพลาดในการสั่งอาหารคํ่า เนื่องจากการสื่อสารที่ผิดพลาด


แก้ไข


     1.แก้ไขโดยการไปเสวนาที่บ้านคุณลุงอําพรในตอนเย็น เนื่องจากท่านเสร็จภาระกิจการประชุมในช่วงเย็น

      2.แก้ไขสถานการณ์โดยการนํารถออกไปรับประทานอาหารคํ่าที่ตลาดเมืองจะนะ


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ