กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาเข้าสู่โครงการ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2555 กลุ่มแกนนำ สังคมศึกษาพัฒนาเยาวชน ได้จัดโครงการโครงการ สังคมศึกษาพัฒนายุวชนสู่อาเซียน ขึ้นที่โรงเรียนบ้านพังเภา อ.สทิงพระ จ.สงขลา


วัตถุุประสงค์


     1. เพื่อพัฒนาศักยภาพของแกนนำ "กลุ่มสังคมศึกษ พัฒนาเยาวชน"  8/12/55


1.สมาชิก


       นายเอกพงษ์  สมหา
       นายวสันต์  ระมะโน
       นางสาวสรารัตน์  โพชสาลี
       นางสาวอรวรรณ  นิ่มดวง
       นางสาวศุภรดา  เพิงรัตน์
       นางสาวนวพร  บริสุทธิ์
       นายสิทธิพงษ์  คงบันนึก


2.กลุ่มเป้าหมาย


       นักเรียนโรงเรียนบ้านพังเภา


3.รายละเอียดกิจกรรม


       จุดนัดพบของเหล่าสมาชิกในโครงการคือ มหาวิทยาลัยทักษิณ บริเวณริมบึง และเริ่มออกเดินทางเวลา 7.00 น. ถึงโรงเรียนบ้านพังเภาเวลา 8.00 น. เมื่อไปถึงเหล่าสมาชิกก็ได้แยกย้ายกันจัดเตรียมสถานที่และความพร้อมก่อนพิธีเปิดโครงการ จากนั้นเวลา 9.00 น. เป็นพิธีเปิดโครงการโดยมี ผู้ใหญ่บ้านพังเภาเป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน คนในชุมชน และนักเรียนโรงเรียนบ้านพังเภา หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดได้หน้าการทำงานแบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ


       1.เป็นวิทยากรให้ความรู้แต่ละฐานแก่น้อง ๆ โดยจัดเป็นกิจกรรมสันทนาการเพื่อแบ่งน้อง ๆ จำนวน 40 คน ออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน เพื่อเข้าฐานรับความรู้เรื่อง การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยแต่ละฐานจะให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานแต่ละประเทศ ที่แตกต่างกัน โดยมีการสลับสับเปลี่ยนฐานตามเวลาที่กำหนด เมื่อครบเวลาที่กำหนดประมาณ 12.00 น. จะเป็นการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ทั้งน้องๆ คนในชุมชน และกลุ่มแกนนำ โดยอาหารกลางวันคนในชุมชนเป็นผู้จัดเตรียมมาให้ และช่วงบ่าย เวลาประมาณ 13.00 น. ก็เป็นกิจกรรมเข้าฐานเพื่อรับความรู้ต่อจากช่วงเช้า หลังจากนั้นจะกิจกรรมสันทนาการเพื่อประมวลผลความรู้ที่น้อง ๆ ได้รับกิจกรรมในแต่ละฐาน 


       2. เป็นฝายพัฒนา ซ่อมแซม อาคารสถานที่ที่ชำรุด เช่นการทาสีรั้วใหม่ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น เป็นต้น


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

4.ผลที่เกิดขึ้น


       หลังจากการประมวลผลความรู้ ของน้อง ๆ จากการเข้ารับความรู้ในแต่ละฐาน น้อง ๆ มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และเอกลักษณ์ ความเป็นอยู่ของประชากรแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน


5.ปัญหา/อุปสรรค


       อาคารและสถานที่ไม่เพียงพอ และมีสภาพทรุดโทรม ทำให้ยากต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 


6.การแก้ไข


       พี่ ๆ ไ้พาน้อง ๆ ไปจัดกิจกรรมกลางแจ้งแทน เช่น สนามเด็กเล่น ลานบริเวณหน้าเสาธงแทน


7.ผู้สนับสนุน


       อ.ฐากร สิทธิโชค
       อ.ดร.ณัชชา มหปุญญานนท์


8.สิ่งที่ได้เรียนรู้


       - มีภาวะการเป็นผู้นำ และมีความกล้าแสดงออก
       - มีจิตสาธารณะมากขึ้น
       - มีทักษะความเป็นครู
       - ประสบการณ์จากการสอนจริง


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ