โครงการการปลูกพืชเกษตรแนวตั้งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการการปลูกพืชเกษตรแนวตั้งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียนและชุมชน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

            เริ่มแล้วกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียนและ ชุมชนที่เยาวชนอาศัยอยู่ ด้วยการปลูกพืชผักที่กินได้ไว้เป็นทั้งไม้ประดับและพืชสวนครัวของน้องๆ โครงการปลูกพืชเกษตรแนวตั้งตามหลักปรัชญยเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์

­

วัตถุประสงค์

­

 • เพื่อให้แกนนำดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่ได้ศึกษา
 • เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียนและชุมชน
 • เพื่อเพิ่มผลผลิตผักปลอดสารพิษและจำหน่ายให้กับโครงการอาหารกลางวัน
 • เพื่อให้นักเรียนนำทักษะการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • เพื่อสร้างจิตสาธารณะและใช้ทักษะชีวิตในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผู้รับผิดชอบ

 1. ลลิตา สว่าง
 2. บุษบากร อีชะโรจน์
 3. ยุวดี อีชะโรจน์
 4. วราภรณ์ อำพะสุโร
 5. วรวิทย์ มะลิ วัลย์

­

­

กลุ่มเป้าหมาย

 • เจ้าหน้าที่โครงการจำนวน 5 คน
 • เด็กและเยาวชนจำวนว 10 คน

­

ภาพที่ 1  เพาะต้นกล้าใส่ถุงนม

 

ภาพที่ 2 ช่วยกันมัดช่วยกันผูกชั้นปลูกผักคอนโด

ภาพที่ 3  ช่วยกันสร้างคอนโดผักจนกางเกงขาด

 

ภาพที่ 4 ช่วยกันปลูกผักบนคอนโด

­

ภาพที่ 5 ผักในล้อรถ

­

 

ภาพที่ 6 กระถางมันว่างก็เอาผักมาปลูกทั้งประดับและกินได้

   

ผลที่เกิดขึ้น

 • นัก เรียนแกนนำดำเนินโครงการปลูกพืชเกษตรแนวตั้งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจเป็น รูปธรรม มีผักปลอดสารพิษจำหน่ายให้กับโครงการอาหารกลางวันและชุมชนอย่างเพียงพอ
 • นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีพื้นที่ในการปลูกผักคอนโดห้องละ 1 ชั้น รวมทั้งหมด 9 ห้อง

­

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

 • วัสดุ อุปกรณ์บางอย่าง เช่น ไม้ไผ่ ตามขนาดที่ต้องการนั้นหายาก และยางในล้อรถที่ใช้ในการผูกชั้นไม้ไผ่ให้เป็นคอนโดมีไม่เพียงพอ และคุณภาพไม่ดี ทำให้งานต้องหยุดชะงักในบางครั้ง
 • ขาด แคลนน้ำ เพราะการปรับปรุงถนนยังไม่แล้วเสร็จ ระบบปะปายังไม่เรียบร้อย น้ำบางวันไหล บางวันก็ไม่ไหลน้ำจึงไม่เพียงพอในการรดน้ำผัก ผักจึงไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร

­

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ