โครงการการปลูกพืชเกษตรแนวตั้งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการการปลูกพืชเกษตรแนวตั้งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ศึกษาแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการ / สำรวจโรงเรียนและชุมชน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

             วันที่ 4 ธันวาคม 2555 ลงพื้นที่ในหมู่ที่ 2 และ 8 ซึงเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนเพื่อสำรวจถึงสภาพโดยทั่วไปของพื้นที่ และทำการดึงการมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งเริ่มจากพ่อแม่ของแกนนำเยาวชนใน โครงการก่อน


วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้แกนนำเข้าใจการทำกิจกรรมตามโครงการ
 • เพื่อศึกษา / ดูงานพื้นที่ในการทำกิจกรรม
 • เพื่อให้แกนนำวางแผนการดำเนินกิจกรรมโครงการปลูกพืชเกษตรแนวตั้งตาม
  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

สมาชิก 

 1. ลลิตา  สว่าง
 2. บุษบากร  อีชะโรจน์
 3. ยุวดี        อีชะโรจน์
 4. วราภรณ์  อำพะสุโร
 5. วรวิทย์  มะลิวัลย์  


 กลุ่มเป้าหมาย  (เชิงปริมาณ)

 1. นักเรียนแกนนำจำนวน 5 คน
 2. ผู้ปกครองของเยาวชนแกนนำ

 

รายละเอียดกิจกรรม

       สำรวจพื้นที่ชุมชนหมู่ 2 และ หมู่ 8 ซึ่งเป็นบ้านของเยาวชนแกนนำในโครงการและทำความเข้าใจในการทำกิจกรรมโครงการปลูกพืชเกษตรแนวตั้งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 

ผลที่เกิดขึ้น

 • ได้รับข้อมูลของพื้นที่ในการทำกิจกรรมโครงการปลูกพืชเกษตรแนวตั้งตามหลักปรัชญาเศรษฐ
  กิจพอเพียง ซึ่งเป็นพื้นที่ในโรงเรียนและพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นบ้านของนักเรียนแกนนำ ในหมู่ที่ 2 และ 8
 • แกนนำและชุมชนเข้าใจการทำกิจกรรมโครงการปลูกพืชเกษตรแนวตั้งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ปัญหา/อุปสรรค

        ระยะเวลาในการทำกิจกรรมไม่เพียงพอ และนักเรียนแกนนำบางคนมีกิจกรรมเร่งด่วน


การแก้ไข

        เมื่อว่างเว้นจากการทำกิจจกรรมของโรงเรียน ก็จะหาเวลาว่างที่ตรงกันนัดแนะเพื่อทำกิจกรรม


ผู้ที่สนับสนุน สงขลาฟอรั่ม


สิ่งที่ได้เรียนรู้

        นักเรียน  โรงเรียน  ชูมชน  มีทักษะการทำงานร่วมกันและเห็นคุณค่าของการทำโครงการเพื่อความยั่งยืนภายในโรงเรียนและชุมชน


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ