โครงการการปลูกพืชเกษตรแนวตั้งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการการปลูกพืชเกษตรแนวตั้งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การวางแผนการปฏิบัติงานตามโครงการ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

             เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 สมาชิกในโครงการปลูกพืชเกษตรแนวตั้งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อเรียนรู้เรื่องวิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์แห้งและ การทำน้ำหมักชีวภาพ ที่โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา อ.สิงหนคร

­

วัตถุประสงค์


เพื่อให้แกนนำ/นักเรียน/ชุมชนได้เรียนรู้

 • หลักการปลูกพืชเกษตรแนวตั้งฯ
 • วิธีการทำปุ๋ยมูลสัตว์แห้ง
 • วิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ
 • การทำวัสดุในการปลูกพืชเกษตรแนวตั้งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผู้รับผิดชอบ

 1. ลลิตา  สว่าง
 2. บุษบากร  อีชะโรจน์
 3. ยุวดี        อีชะโรจน์
 4. วราภรณ์  อำพะสุโร
 5. วรวิทย์  มะลิวัลย์  

­

 กลุ่มเป้าหมาย  (เชิงปริมาณ)

 1. เจ้าหน้าที่โครงการจำนวน 5 คน
 2. ผู้ปกครองของเยาวชนแกนนำ 3 คน
 3. หน่วยงานรัฐจำนวน 3 คน
 4. หน่วยงานเอกชนจำนวน 5 คน
 5. เด็กและเยาวชนจำวนว 10 คน

­

ภาพกิจกรรม


ภาพที่ 1 เอาเศษผักมาทำน้ำหมักชีวภาพ

­

 

ภาพที่ 2  เอาผักใส่ถุงไว้

­

 

ภาพที่ 3 ใส่ส่วนผสมลงในถังเพื่อทำน้ำหมัก

­

 

ภาพที่ 4 คลุกเคล้าส่วนผสมเพื่อทำปุ๋ย

­

 

ภาพที่ 5 น้ำหมักชีวภาพ

­

 

ภาพที่ 6 ส่วนผสมของปุ๋ย

­


รายละเอียดกิจกรรม

          ได้ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียน วัดเปรมศรัทธา ที่บริษัท ปตท.สผ.จำกัด ได้จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรยนต่างๆประมาณ 6 โรงเรียนเพื่อเรียนรู้เรื่องการทำปุ๋ยจากมูลสัตว์แห้งและการทำน้ำหวักชีวภาพ รวมถึงได้ไปเรียนรู้จากโรงเรียนอื่นๆที่เข้าร่วมด้วยเพื่อเป็นประโยชน์ในการ นำมาประยุกต์ใช้

 

ผลที่เกิดขึ้น

 • ได้ความรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์ในการทำกิจกรรมปลูกพืชเกษตรแนวตั้งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • นักเรียรได้แนวคิดในการทำกิจกรรมโครงการปลูกพืชเกษตรแนวตั้งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้


ปัญหา/อุปสรรค

 • การดำเนินกิจกรรม ในการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากวิทยากรมีภารกิจเร่งด่วนไม่สามารถมาร่วม กิจกรรมได้ และร่วมกับนักเรียนแกนนำบางคนมีภารกิจของโรงเรียนที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน ครูที่ปรึกษาและโครงการปลูกพืชเกษตร แนวตั้งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มอบหมายงานให้ทำและเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดเปรม ศรัทธา ที่บริษัท ปตท.สผ.จำกัด ได้จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรยนต่างๆประมาณ 6 โรงเรียน
 • ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำกิจกรรม เพราะชุมชนกำลังปรับปรุงถนนในหมู่บ้านต้องขุดลอกทางระบายน้ำทำให้เกิดความ เสียหายของท่อส่งน้ำประปา โรงเรียนต้องสูบน้ำจากวัดบ่อทรัพย์นำมาใช้ในโรงเรียนแต่ไม่เพียงพอ จึงแก้ปัญหาโดยการนำถังไปเอาน้ำทิ้งจากโรงอาหารที่ล้างจานมาใช้ก็ไม่เพียงพอ

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ