โครงการการปลูกพืชเกษตรแนวตั้งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการการปลูกพืชเกษตรแนวตั้งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมวางแผนการทำโครงการ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เมื่อวันที่ 29 และ 30 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา ได้ประชุมวางแผนการทำโครงการ การปลูกพืชเกษตรแนวตั้งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำโครงการนี้ และได้จัดทำขั้นตอนการปลูกพืชเกษตรแนวตั้งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ของโครงการนี้


วัตถุประสงค์


1. เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน

2. เพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

3. เพื่อให้นักเรียนได้ปฎิบัติจริงและนำผลผลิตที่ได้ไปบริโภคในโรงเรียนและจำหน่ายในชุมชน

4. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพที่สุจริต


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

สมาชิก  

1.ลลิตา  สว่าง

2.บุษบากร  อีชะโรจน์

3.ยุวดี  อีชะโรจน์

4.วราภรณ์  อำพะสุโร

5.วรวิทย์  มะลิวัลย์


กลุ่มเป้าหมาย  (เชิงปริมาณ)

1.นักเรียนแกนนำจำนวน 5 คน

2.นักเรียนเครือข่ายจำนวน 30 คน

3.นักเรียนทุกคนในโรงเรียน

3.ครูและชุมชนร้อยละ 80%


รายละเอียดกิจกรรม

1.ปลูกพืชเกษตรแนวตั้งในท่อ pvc

2.ปลูกพืชในล้อยาง

3.ปลูกพืชในขวดพลาสติก


ผลที่เกิดขึ้น

มีผักไว้รับประทานมากขึ้น  มีรายได้ให้แก่ตนเอง  โรงเรียน  ชุมชน


ปัญหา/อุปสรรค

สภาพดินไม่เหมาะในการเพาะปลูก  เป็นดินลูกรัง  ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก


การแก้ไข

คิดหาวิธีการทำนํ้าหมักชีวภาพจากมูลสัตว์แห้ง  เพื่อปรับสภาาพดิน  ให้ดินร่วนสุย


ผู้ที่สนับสนุน

สงขลาฟอรั่ม


สิ่งที่ได้เรียนรู้

นักเรียน  โรงเรียน  ชูมชน  มีทักษะการทำงานในกระบวนการกลุ่ม  เห็นคุณค่าของการประกอบอาชีพสุจริต  และมีคุณธรรม  จริยธรรม พร้อมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างยั่งยืน

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ