โครงการการปลูกพืชเกษตรแนวตั้งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการการปลูกพืชเกษตรแนวตั้งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุม / ชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

             เมื่อ วันที่ 15 มกราคม 2556 โครงการปลูกพืชเกษตรแนวตั้งเปิดโลกกว้างเรื่องการปลูกพืชเกษตรแนวตั้งตาม หลักเศรษฐกิจพอเพียงผ่านสื่อออนไลน์และชี้แจงการดำเนินงานให้กับผู้ปกครอง เด็กและเยาวชนในชุมชมได้รับทราบ ณ โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์ 


วัตถุประสงค์


 • เพื่อประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการปลูกพืชเกษตรแนวตั้งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 • เพื่อให้รับทราบข้อมูลและดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จตามเป้าหมาย

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผู้รับผิดชอบ

 • ลลิตา  สว่าง
 • บุษบากร  อีชะโรจน์
 • ยุวดี        อีชะโรจน์
 • วราภรณ์  อำพะสุโร
 • วรวิทย์  มะลิวัลย์  


 กลุ่มเป้าหมาย  (เชิงปริมาณ)

 1. นักเรียนแกนนำจำนวน 5 คน
 2. ผู้ปกครองของเยาวชนแกนนำ จำนวน 4 คน
 3. เด็กและเยาวชนจำนวน 2 คน


รายละเอียดกิจกรรม

  จัดประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการปลูกพืชเกษตรแนวตั้งตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 

ผลที่เกิดขึ้น

 • โรงเรียนและชุมชนได้รับความรู้การปลูกพืชเกษตรแนวตั้งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  โดยศึกษาข้อมูลจากอินเตอร์เตอร์เน็ต และร่วมแสดงความคิดเห็นและแนวทางในการดำเนินกิจกรรม


ปัญหา/อุปสรรค

        ระยะเวลาในการทำกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากโรงเรียนมีกิจกรรมเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการในการสอนพิเศษให้กับนักเรียนชั้น ม.3 เพื่อเตรียมสอบ O-Net


การแก้ไข

       เมื่อว่างเว้นจากการทำกิจจกรรมของโรงเรียน ก็จะหาเวลาว่างที่ตรงกันนัดแนะเพื่อทำกิจกรรม


ผู้ที่สนับสนุน

      สงขลาฟอรั่ม


สิ่งที่ได้เรียนรู้

       นักเรียน  โรงเรียน  ชูมชน  มีทักษะการทำงานร่วมกันและเห็นคุณค่าของการทำโครงการเพื่อความยั่งยืนภายในโรงเรียนและชุมชน


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ