กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2556 แกนนำโครงการปลูกต้นน้ำคืนชีวิต ลงพื้นที่เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกับชุมชนดวยการเรียนรู้ร่วมกัน ทำกับข้าวกินร่วมกันบริเวณธารน้ำตกเขานายกาว และยังเป็นการประสื่อสารกับคนในชุมชนเกี่ยวกับสิ่งที่จะลงไปทำ

­

วัตถุประสงค์


 1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และเผยแพร่กิจกรรมของโครงการที่จะทำให้คนในชุมชนได้รับทราบ
 2. เพื่อเก็บข้อมูลด้านพื้นที่เบื้องต้นที่จะไปทำกิจกรรม

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

สมาชิก

  นายเกรียงไกร  สองไทย
  นายนัฐวุฒิ  เกื้อบุญส่ง
  นางสาวจุรีรัตน์  ประหลาดมานิต
  นางสาววาสนา  พรมนุ้ย
  นางสาววริยา  กาญจนะ
 

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เจ้าหน้าที่โครงการจำนวน 6 คน
 2. ผู้ปกครองจำนวน 10 คน
 3. เด็กและเยาวชนจำนวน 5 คน

 

รายละเอียดกิจกรรม
       เป็นการสำรวจและประชาสัมพันธ์โครงการซึ่งตรงกับวันที่ชาวบ้านส่วนหนึ่งจะนำ อาหารเข้ามาทำกินร่วมกันในบริเวณน้ำตกโตนนายกาวจึงเป็นโอกาสดีที่พวกเราจะ เข้าร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านด้วยเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และเรียนรู้ถึงวิถีชีวิตในการดำชีพของคนในชุมชน

 

ภาพกิจกรรม


ภาพที่ 1 ชาวบ้านที่เข้ามาร่วมทำกับข้าวด้วยกัน

 

ภาพที่ 2 ช่วยกันคนละไม้คนละมือทั้งครูและศิษย์

 

ภาพที่ 3 ช่วยกันคนละไม้คนละมือทั้งครูและศิษย์

 

ภาพที่ 4 หุงข้าวแบบวิธีโบราณ

 

ภาพที่ 2 ลูกๆหลานๆแก้ผ้าเล่นน้ำ


 

ผลที่ได้รับ

 1. ชุมชนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมที่พร้อมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือเต็มที่
 2. ชุมชนรับทราบถึงข้อมูลและรายละเอียดของกิจกรรมในโครงการที่จะมาทำร่วมกัน

 

ผู้สนับสนุน

 1. อาจารย์กัลยาภัสร์ อภิโชติเดชาสกุุล (ที่ปรึกษาโครงการ)
 2. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านต้นปลิง
 3. ชาวบ้าน หมู่บ้านต้นปลิง
 4. สงขลาฟอรั่ม
 5. มูลนิธิสยามกัมมาจล

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ