กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สำรวจพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐาน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เมื่อ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 โครงการปลูกต้นน้ำคืนชีวิตได้ลงสำรวจพื้นที่เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของ พื้นที่และเส้นทางการไหลของน้ำในลำธาร ณ บริเวณริมลำธารของน้ำตกโตนนายกาว ชุมชนบ้านต้นปริง อ.นาหม่อม จังหวัดสงขลา 


วัตถุประสงค์


 1. เพื่อสำรวจระยะทางในการสำรวจจุดเป้าหมายว่าได้ระยะทางเท่าไร
 2. เพื่อสำรวจลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ทำโครงการ โดยการเดินสำรวจเส้นทางไหลของน้ำ และลักษณะของพืชชพันธ์ไม้ต่างๆ
 3. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน ของพื้นที่ทางกายภาพและข้อมูลทางสังคม
 4. นำ ข้อมูลการสำรวจมาวางแนวทางการดำเนินกิจกรรมของโครงการ คือ การปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาหน้าดิน และการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่าต้นน้ำ

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

สมาชิก

  นายเกรียงไกร  สองไทย
  นายนัฐวุฒิ  เกื้อบุญส่ง
  นางสาวจุรีรัตน์  ประหลาดมานิต
  นางสาววาสนา  พรมนุ้ย
  นางสาววริยา  กาญจนะ

 

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เจ้าหน้าที่โครงการจำนวน 5 คน
 2. หน่วยงานรัฐจำนวน 2 คน

 

รายละเอียดกิจกรรม

 1. สำรวจเส้นทางของสภาพป่าต้นน้ำทั้งทางกายภาพและสังคม
 2. รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
 3. ศึกษาค้นคว้าเรื่องของพืชที่นำมาใช้ คือ หญ้าแฝก และการสร้างฝายชะลอน้ำ


ผลที่ได้รับ

 1. ทราบลักษณะของพื้นที่ที่ทำโครงการ
 2. จาก การสำรวจเส้นทางไหลของน้ำพบว่าเป็นพื้นที่ที่มีบริเวณติดกับสวนยางพาราของ ชาวบ้าน ซึ่งเส้นทางน้ำที่ไหลผ่านมีความคดเคี้ยวดินในบริเวณลำธารเป็นดินทรายและมี การพังทลายของหน้าดินและมีก้อนหินขนาดใหญ่จำนวนมาก
 3. ลักษณะของพืชพันธุ์ เป็นไม้ยืนต้นและต้นไผ่
 4. สถานที่ตั้งโครงการ พบว่า มีพื้นทีหน้าดินพังทลายของหน้าดินเป็นจำนวนมาก
 5. แกนนำชุมชนที่เข้าร่วมให้ความร่วมมือในการแนะนำเส้นทางเป็นอย่างดี


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ