กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมการดำเนินงาน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค 2555 กลุ่ม CD Power ทำกิจกรรม ประชุมการดำเนินงาน ณ มหาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน

­

­

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สมาชิกรวมกันวางแผนในการดำเนินงาน

เพื่อเตรียมลงพื้นที่

­

­

สมาชิก

นายเกรียงไกร สองไทย

นายนัฐวุฒิ เกื้อบุญส่ง

นางสาวจุรีรัตน์ ประหลาดมานิต

นางสาววาสนา พรมนุ้ย

นางสาววริยา กาญจนะ

­

­

รายละเอียดกิจกรรม

1. แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

นายเกรียงไกร รับหน้าที่ ประสานงานผู้ใหญ่บ้าน

นายนัฐวุฒิ เกื้อบุญส่ง รับหน้าที่ จัดหาแนวรวมโครงการหรือผู้ที่สนใจในการเข้าร่วมโครงการ

นางสาวจุรีรัตน์ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

นางสาววาสนา รับผิดชอบ อำนวยความสะดวก,สวัสดิการ

นางสาววริยา รับผิดชอบ บันทึกผลการดำเดินงานและรายงานผลเป็นระยะๆ

­

­

2. แนวทางการลงไปเก็บข้อมูล

ผู้ใหญ่บ้าน (โดยถามถึงสภาพพื้นที่,เกิดจากสภาพปัญหาอะไร,สาเหตุเกิดจากอะไร)

ชาวบ้าน (โดยแบ่งกลุ่มแกนนำออกสอบถามชาวบ้าน ต้นน้ำมีความสำคัญกับการดำเนินชิวิตของชาวบ้านมากน้อยเพียงใด)

 

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผลที่เกิดขึ้น

  1. เข้าใจแผนงานในการดำเนินการตรงกัน
  2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

­

­

ปัญหาอุปสรรค

  1. กลุ่มแกนนำบางคนติดภาระกิจไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมได้

­


การแก้ไข

ประชุมแกนนำเท่าที่มีอยู่แล้วจะนำข้อมูลที่ได้ประชุมกันไปขยายต่อกับแกนนำที่ยังไม่ได้เข้าร่วมการประชุม

­

­

ผู้สนันสนุน

อาจารย์ กัลยาภัสร์ อภิโชติเดชาสกุล (อาจารย์ที่ปรึกษา)

­

­

สิ่งที่ได้เรียนรู้

ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นทีม

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ