กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ลงสำรวจพื้นที่ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย โดยพวกเรา"ว่าที่ครู สร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่สังคม"
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2555 ที่ผ่านมา ทางกลุ่ม"ว่าที่ครู สร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่สังคม" ได้ลงสำรวจพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย ม.11 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ภายใต้โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา เป็นเวลาหนึ่งวันเต็มๆ ในการลงสำรวจพื้นที่ครั้งนี้ทำให้เราได้สัมผัสถึงบรรยากาศโดยรวมของโรงเรียน และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผนงานที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น


วัตถุประสงค์


  1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ในข้อมูลของการวางแผนงานที่กว้างและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
  2. เพื่อสร้างกระบวนการจัดการในการดำเนินงานที่ยั่งยืนและมีรูปแบบที่เห็นได้อย่างชัดเจน
  3. เพื่อปรับปรุงและแก้ไขถึงจุดที่ยังบกพร่องในแผนงานเพื่อให้มีความสมบูรณ์แบบที่สุดของแผนงาน

 

เป้าหมาย
 

  1. กลุ่มนักเรียนเยาวชนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการ
  2. กลุ่มเป้าหมายและโรงเรียนที่จะมีส่วนร่วมในการจัดโครงการครั้งนี้
  3. ชุมชนและสังคมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดโครงการ

 

ลงสำรวจพื้นที่ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย โดยพวกเรา"ว่าที่ครู สร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่สังคม"

สนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล,มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา,สงขลาฟอรั่ม

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อกลุ่ม / ทีม และชื่อโครงการ

  1.1 ชื่อกลุ่ม..    ว่าที่ครู สร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่สังคม” สาขาสังคมศึกษา

    คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
            1.2 ชื่อโครงการ..      โครงการอาสาพัฒนา เพื่อการพึ่งพาตนเอง ภายใต้กระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

            เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

1.สมาชิก

นายกิตตินันท์ มากเกลื่อน    แจ๊ค
นายจิตพงศ์ วรรณเพชร       แม็ก
นายณัฐพล ราตรีพฤกษ์       ลิฟ
นายรุสลาน มาราสา              ลาน
นายศตวรรษ โชติช่วง          เจมส์

2.กลุ่มเป้าหมาย -

3.รายละเอียดกิจกรรม
 

            ลงสำรวจพื้นที่ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรยโดยพวกเรา"ว่าที่ครู สร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่สังคม"โดยได้รับการสนับสนุนดีๆจากสง ขลาฟอรั่มเพื่อประชาคมพลเมืองเด็ก (The Young Citizen by Songkhla Forum) จึงสร้างสรรค์โครงการพลังพลเมือง เยาวชนสงขลาขึ้น เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้จากเรื่องจริงชีวิตจริงให้เยาวชนมีทักษะ ชีวิตและมีจิตสำนึกความเป็นพลเมือง เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยในกิจกรรมครั้งนี้เป็นการลงสำรวจพื้นที่ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรยภายใต้"โครงการ พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา"เป็นการลงพื้นที่สำรวจ และเก็บข้อมูลเพื่อรวบรวมมาข้อมูลที่ได้มานั้นทำเป็นแผนงานให้โครงการที่ทำ มานั้นออกมาดีที่สุดผ่านตัวของแกนนำทั้ง 5 คน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้และเพื่อนๆผู้มีจิตสาธารณะเข้ามาเป็นส่วน หนึ่งในการขับเคลื่อนงานดำเนินโครงการไปอย่างภาคภูมิใจ


**ภาคผนวก
ประมวลภาพกิจกรรมในวันนั้น


- บรรยากาศป้ายโรงเรียนคับผม- มาถึงโรงเรียนแล้ววว- นั่งประชุมกับครูใหญ่ ก่อนลงพื้นที่- เข้าสู่พื้นที่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันครับผม- ยืนประชุมกันเล็กๆกับคุณครู โกสน- เข้าพบปะพูดคุยกับน้องๆนักเรียนแกนนำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5- ก่อนกลับสานสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆ กับน้องๆนักเรียนกลับก่อนน้า โรงเรียนจ้า ^^
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

1.ผลที่เกิดขึ้น


          จากการได้ลงสำรวจพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย ม.11 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ภายใต้โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาในวันที่ 19 ธ.ค. 2555 ที่ ผ่านมานั้น ทำให้กลุ่มของพวกเราได้เห็นถึงบรรยากาศโดยรวมของพื้นที่โรงเรียนว่ามีลักษณะ เป็นอย่างไร และควรที่จะพัฒนาในส่วนไหนได้อีกบ้าง และได้เข้าไปเห็นถึงสถานที่ ที่พวกเราได้ติดต่อกับคุณครู "โกสน" คุณครูประจำโรงเรียนที่นั้นไว้ว่าเราจะเข้าไปสร้างโรงเรื่อนเพาะเห็ดใน บริเวณของโรงเรียน และวันนั้นก็ได้มีโอกาสลงไปดูถึงพื้นที่จริงที่เราได้คุยกับคุณครูเอาไว้ และเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นที่เราสามารถนำไปปรับใช้สำหรับการเขียนแผน โครงการที่ดียิ่งขึ้นผ่านตัวของแกนนำทั้ง 5 คน เพื่อให้โครงการที่จัดขึ้นมีประสิทธิภาพและผลสำเร็จอันสูงสุด


2.ปัญหา,อุปสรรค

 

       จากการได้ลงสำรวจพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรยใน"โครงการพลัง พลเมืองเยาวชนสงขลา" ปัญหาและอุปสรรค์ที่พบเจอจากการลงสำรวจพื้นที่จากฝนที่ตกหนักในตอนเช้าก่อน การเดินทาง และพื้นที่ที่เราจะไปสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดนั้นยังเต็มไปด้วยเศษไม้ ขยะ และยังมีสิ่งกีดขวางอยู่ ตลอดจนพื้นดินที่เต็มไปด้วยน้ำจากฝนที่ตกลงมาตั้งแต่ในช่วงกลางคืนจนถึงช่วง เช้า 


3.การแก้ไขปัญหา       


         ได้ รับการแก้ไขปัญหาโดยพวกเรารอจนกว่าสายฝนที่ตกลงมานั้นซาลงก่อนเพื่อความ ปลอดภัยในการเดินทาง และได้คุยกับทางคุณครูโกสนว่าครั้งหน้าในการลงพื้นที่ของพวกเรา พวกเราจะมาช่วยกันพัฒนาพื้นที่ในส่วนที่จะสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดให้มีความ พร้อมมากที่สุด และได้รับคำปรึกษาดีๆจากคุณครูโกสนและข้อมูลความรู้ที่ดีมากมายที่บ่งบอกถึง จุดบกพร่องที่เกิดขี้นในแผนงาน


4.ผู้สนับสนุน


        มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

         มูลนิธิสยามกัมมาจล

         สงขลาฟอรั่ม


5.สิ่งที่ได้เรียนรู้


           จากการได้ลงสำรวจพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรยใน"โครงการพลัง พลเมืองเยาวชนสงขลา"นั้นได้รับข้อมูลของพื้นที่และความรู้ต่างๆมากมายของ ข้อมูลเหล่านั้นที่ได้รับจากพื้นที่จริง เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขในข้อบกพร่องของการเขียนแผนงานที่สมบูรณ์แบบมากยิ่ง ขึ้น

 


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ