กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงการ "ค่ายอาสาพัฒนา เพื่อการพึ่งตนเอง ภายใต้กระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน" โดย พวกเรา"ว่าที่ครู สร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่สังคม"
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

      เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2556 ถึง วันที่ 3 มี.ค. 2556 ที่ผ่านมานั้น ทางกลุ่ม"ว่าที่ครู สร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่สังคม" มีโกาสดีได้ลงสู่พื้นที่ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย ม.11 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ในการจัดค่ายอย่างเต็มรูปแบบ หลังจากที่เตรียมงานกันมาอย่างเนิ่นนาน ในกระบวนการจัดการที่เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ ถึงแม้จะมีอุปสรรค์เกิดขึ้นบ้างระหว่างการทำค่ายครั้งนี้ แต่มันก็ผ่านพ้นไปด้วยดี อาจจะเป็นเพราะความสามัคคี และจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นของเพื่อนๆผู้ร่วมค่ายที่มาร่วม กิจกรรมครั้งนี้ด้วยหัวใจที่มีความตั้งใจอย่างแท้จริง เลยอาจจะเป็นเหตุหลที่ทำให้กิจกรรมการออกค่ายครั้งนี้บรรลุไปด้วยดี และสมบูรณ์แบบเลยทีเดียว ภายใต้โครงการดีๆพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ผ่านแกนนำพวกเราทั้ง 5 คน ที่เปรียบเสมือนแกนหลัก พร้อมกับเพื่อนๆทีมงานในสาขาวิชาเอกเดียวกันที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับ เคลื่อนกิจกรรมดีๆครั้งนี้

­

­

วัตถุประสงค์

­

เพื่อสร้างความสมบูรณ์แบบในการจัดทำโครงการอย่างแท้จริง

เพื่อสร้างแหล่งผลิตและต้นทุนในการจัดทำโครงการอาหารกลางวันให้กับน้องๆภายในโรงเรียน

เพื่อสร้างองค์ความรู้ในข้อมูลของการดูแลรักษาเห็ดให้มีความคงอยู่และสร้างผลผลิตดีๆมากมายให้กับโรงเรียน

­

เป้าหมาย

กลุ่มแกนนำในการจัดทำโครงการทั้ง 5 คน

กลุ่มนิสิตเยาวชนผู้มีจิตอาสาที่เข้าร่วมค่ายในโครงการครั้งนี้

กลุ่มเป้าหมายและโรงเรียนที่จะมีส่วนร่วมในการจัดโครงการและกิจกรรมครั้งนี้

­

­

ลงพื้นที่ออกค่าย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย โดยพวกเรา"ว่าที่ครู สร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่สังคม"

สนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล,มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา,สงขลาฟอรั่ม

­

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อกลุ่ม / ทีม และชื่อโครงการ

1.1 ชื่อกลุ่ม.. “ว่าที่ครู สร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่สังคม” สาขาสังคมศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

1.2 ชื่อโครงการ.. โครงการอาสาพัฒนา เพื่อการพึ่งพาตนเอง ภายใต้กระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

­

1.สมาชิก

นายกิตตินันท์ มากเกลื่อน แจ๊ค

นายจิตพงศ์ วรรณเพชร แม็ก

นายณัฐพล ราตรีพฤกษ์ ลิฟ

นายรุสลาน มาราสา ลาน

นายศตวรรษ โชติช่วง เจมส์

­

2.กลุ่มเป้าหมาย

-

­

3.ลายละเอียดกิจกรรม

ลงพื้นที่ออกค่าย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย โดยพวกเรา"ว่าที่ครู สร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่สังคม" โดยได้รับการสนับสนุนดีๆจากสง ขลาฟอรั่มเพื่อประชาคมพลเมืองเด็ก (The Young Citizen by Songkhla Forum) จึงสร้างสรรค์โครงการพลังพลเมือง เยาวชนสงขลาขึ้น เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้จากเรื่องจริงชีวิตจริงให้เยาวชนมีทักษะ ชีวิตและมีจิตสำนึกความเป็นพลเมือง เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยในกิจกรรมครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่เพื่อทำค่าย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรยภายใต้"โครงการ พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา"เป็นการลงพื้นที่เพื่อออกค่าย และสร้างตัวโรงเรือนเพาะเห็ดให้เสร็จสมบูรณ์ตามแผนที่เราได้วางไว้ และร่วมกันสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนโรงเรียนและพวกเราทั้งหมดผู้ร่วม ค่ายที่ได้ลงไปสัมผัสยังบรรยากาศที่แท้จริงในพื้นที่ และพยามยามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อให้ตัวโครงการที่ทำมานั้นออกมาดีและ สมบูรณ์ที่สุดผ่านตัวของแกนนำทั้ง 5 คน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้และเพื่อนๆผู้มีจิตสาธารณะเข้ามาเป็นส่วน หนึ่งในการขับเคลื่อนงานดำเนินโครงการไปอย่างภาคภูมิใจ

­

**ภาคผนวก

ประมวลภาพกิจกรรมในระหว่างค่าย


 

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

1.ผลที่เกิดขึ้น

­

          จากการได้ลงพื้นที่จัดทำค่าย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย ม.11ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ภายใต้โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาในระหว่างวันที่ 1 มี.ค. - 4 มี.ค. 2556 ที่ผ่านมานั้น ทำให้กลุ่มของพวกเราได้เข้าไปลงมือปฏิบัติจริงหลังจากที่ร่วมกันวางแผนและ เตรียมงานกับเพื่อนๆมาเนิ่นนานพอสมควร การที่ได้ไปออกค่ายครั้งนี้ ถือว่าเป็นการทำค่ายครั้งแรกในชีวิตมหาวิทยาลัยที่พวกเราได้มีโอกาสในการจัด สรรและวางแผนในทุกขั้นตอน โดยการที่เราได้ลงมือทำเองนั้นก็จะเห็นและพบถึงปัญหาที่แท้จริงว่า อุปสรรค์ในการทำงานมันเป็นอย่างไร และเราควรจะหาวิธีในการแก้ไขและก้าวเดินข้ามปัญหานั้นไปได้เช่นไร ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของเพื่อนๆผู้ออกค่ายที่มีความสามัคคีกันอย่างเปี่ยม ล้นเลยทำให้ปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ทำให้รู้สึกว่าการที่ได้ออกค่ายครั้งนี้ตัวผมเองและเพื่อนๆได้บทเรียนที่ล้ำ ค่าและประสบการณ์ที่หาซื้อจากที่ไหนไม่ได้เลยครับผม ผ่านตัวของแกนนำพวกเราทั้ง 5 คน และเพื่อนสมาชิกผู้มีจิตอาสาเพื่อให้โครงการที่จัดขึ้นมีประสิทธิภาพและผล สำเร็จอันสูงสุด

 

2.ปัญหา,อุปสรรค์

­

         จากการได้ลงพื้นที่จัดทำค่าย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย ม.11ต.ปาดังเบซาร์อ.สะเดา จ.สงขลา ใน"โครงการ พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา"ปัญหาและอุปสรรค์ที่พบเจอจากการที่ลงไปทำค่ายใน พื้นที่นั้นเกิดจากสายฝนที่ตกลงมาโปรยปรายและอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งอาทิตย์ ก่อนที่พวกเราจะลงไปในพื้นที่ เลยทำให้ตัวของโครงสร้างตัวโรงเรือนเพาะเห็ดนั้นไม่เสร็จตามที่เราได้ขอช่วย ผู้ใหญ่บ้านเอาไว้ อีกทั้งชางบ้านในหมู่บ้านก็ติดธุระไปช่วยงานศพของคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านเลย เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ตัวโครงสร้างโรงเรือนไม่เสร็จตามแผนที่วางไว้ แต่ก็เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส โอกาสดีที่เพื่อนๆผู้ร่วมค่ายได้เห็นถึงทุกขั้นตอนของการสร้างโรงเรือน และอีกปัญหาหนึ่งก็คือ ปัญหาเรื่องไม้ที่ใช้ในการทำตัวหลังคาที่ในครั้งแรกผู้ใหญ่เป็นคนรับปากเอง ว่าแกจะเป็นคนหามาให้ แต่ก็เกิดปัญหาขึ้นเล็กน้อย แต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

­

3.การแก้ไขปัญหา 

    

         ได้ รับการแก้ไขปัญหาโดยพวกเรารอจนกว่าสายฝนที่ตกลงมานั้นซาลงก่อนเพื่อความ ปลอดภัยในการทำงานของเพื่อนๆผู้ร่วมค่ายทุกคน และการแก้ไขปัญหาเรื่องการสร้างโรงเรือนนั้นก็เป็นการระดมชาวบ้านและช่างผู้ ชำนาญการเข้ามาช่วยกันสร้างโรงเรือนท่ามกลางสายฝนบ้างและเพื่อนๆผู้ร่วมค่าย ที่ได้เข้ามาช่วยกันคนล่ะไม้ล่ะมือจนทำให้ตัวโรงเรือนเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ แบบ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องไม้ที่ใช้ในการสร้างตัวหลังคานั้นก็มาจากการที่ เราได้แบ่งเงินในส่วนของเบ็ดเตล็ดเอาไว้ เลยนำเงินส่วนนั้นมาซื้อไม้เลยพอดี และทำให้แก้ไขปัญหานี้ผ่านพ้นไปได้

­

4.ผู้สนับสนุน


มูลนิธิสยามกัมมาจล
สงขลาฟอรั่ม
หาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

­

5.สิ่งที่ได้เรียนรู้

­

           จากการได้ลงพื้นที่จัดทำค่าย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย ม.11ต.ปาดังเบซาร์อ.สะเดา จ.สงขลา ใน"โครงการ พลังพลเมืองเยาวชนสงขลา"นั้นได้รับประสบการณ์และเกล็ดความรู้ดีๆมากมายที่ ตัวผมเองและเพื่อนๆผู้ร่วมค่ายทุกคนเชื่อว่าไม่สามารถหาซื้อได้จากที่ไหนเลย เพราะการออกค่ายครั้งนี้พวกเราแกนนำทั้ง 5 คนได้มีการจัดทำ"กระจกสะท้อนค่าย"ในทุกๆคืนของการอยู่ค่ายเพื่อจะได้รู้ว่า อะไรหรือสิ่งไหนที่ดีบ้างในการทำค่ายครั้งนี้และอะไรหรือส่วนไหนที่ยังคง ต้องปรับปรุงอยู่จากคำแนะนำดีๆของเพื่อนๆผู้ร่วมค่ายนั้นเองเพื่อนำมาปรับ ปรุงและแก้ไขในข้อบกพร่องของการจัดรูปแบบค่ายต่อไป รวมถึงการได้เรียนรู้ถึงชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่นหรือชุมชน ว่ามีความเป็นอยู่อย่างไร และเราสามารถที่จะนำความรู้เหล่านั้นไปสานต่อให้เกิดประโยชน์ที่สมบูรณ์แบบ ทั้งต่อตัวพวกเราเองและโรงเรียนได้อย่างไร

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ