กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรม workshop โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ค่ายที่ 3
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

             เมื่อ วันที่ 23 พ.ย. 2555 และวันที่ 24 พ.ย. 2555 ทางกลุ่ม"ว่าที่ครู สร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่สังคม" ได้เข้าร่วมการทำกิจกรรม workshop ภายใต้การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการเยาวชนแกนนำ รอบที่ 3 โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา เป็นเวลาถึง 2 วันเต็มๆ ที่เข้ามาสัมผัสถึงบรรยากาศการวางแผนงานที่สมบูรณ์แบบเลยทีเดียว

­

วัตถุประสงค์


  1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ให้มีมุมมองกว้างยิ่งขึ้นในการวางแผนงานที่สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง
  2. เพื่อสร้างกระบวนการคิดที่ยั่งยืนและมีรูปแบบที่เห็นได้อย่างชัดเจน
  3. เพื่อปรับปรุงและแก้ไขถึงจุดที่ยังบกพร่องอยู่ให้มีความสมบูรณ์แบบของแผนงาน

 

เป้าหมาย
 

  1. กลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
  2. กลุ่มเป้าหมายที่จะมีส่วนร่วมในการจัดโครงการครั้งนี้
  3. ชุมชนและสังคมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดโครงการ

­

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการเยาวชนแกนนำ รอบที่ 3 โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา

สนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ชื่อกลุ่ม / ทีม  และชื่อโครงการ

  1.1 ชื่อกลุ่ม..    “ว่าที่ครู สร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่สังคม” สาขาสังคมศึกษา

    คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
            1.2 ชื่อโครงการ..      โครงการอาสาพัฒนา เพื่อการพึ่งพาตนเอง ภายใต้กระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

            เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

­

1.สมาชิก


นายกิตตินันท์ มากเกลื่อน  แจ๊ค
นายจิตพงศ์ วรรณเพชร       แม็ก
นายณัฐพล ราตรีพฤกษ์       ลิฟ
นายรุสลาน มาราสา            ลาน
นายศตวรรษ โชติช่วง        เจมส์

­

2.กลุ่มเป้าหมาย -


3.รายละเอียดกิจกรรม


  เมื่อพูดถึงพลังแห่งอนาคต เราจะมองเห็นภาพของเด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพทั้งร่างกาย จิตใจ และระบบคิดที่เข้มแข็ง เผชิญหน้าการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างรู้เท่าทัน สงขลาฟอรั่มเพื่อประชาคมพลเมืองเด็ก (The Young Citizen by Songkhla Forum) จึงสร้างสรรค์โครงการพลังพลเมือง เยาวชนสงขลาขึ้น เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้จากเรื่องจริงชีวิตจริงให้เยาวชนมีทักษะ ชีวิตและมีจิตสำนึกความเป็นพลเมือง เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและมีส่วนร่วมพัฒนาบ้านเกิดอย่างยั่งยืน และโครงการนี้รับสมัครกลุ่มแกนนำเยาวชนเพื่อมาร่วมกันสร้างสรรค์โครงการดีๆ สู่สังคม โดยในครั้งนี้เป็นในส่วนของกิจกรรม"การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการ เยาวชนแกนนำ รอบที่ 3 โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา"เป็นการประชุมที่มีรูปแบบในการให้ข้อมูลความ รู้ควบคู่ไปกับการทำ"กิจกรรม workshop"ในการรวมสมองระดมความคิดผ่านตัวของแกนนำทั้ง 5 คน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหา หรือข้อบกพร่องที่มีเพื่อให้แผนงานโครงการของเราสมบูรณ์แบบมากที่สุด

 

**ภาคผนวก

ผลงานชิ้นโบว์แดงคุณครูที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์พเยาว์ อินทสุวรรณพี่เลี้ยงประจำกลุ่มคนเก่งรูปภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนั้น

 

 

­

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

1.ผลที่เกิดขึ้น


          จากการเข้าร่วมกิจกรรม"การ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการเยาวชนแกนนำ รอบที่ 3 โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา"ครั้งนี้แล้ว จะเห็นได้ว่าพัฒนาการของแต่ละกลุ่มที่เข้าร่วมกิจกรรมในการทำ"workshop"ซึ่ง จากการประชุมระดมความคิดในครั้งนี้จะเป็นในรูปแบบในการให้ข้อมูลความรู้ที่ เราสามารถนำความรู้ที่ได้นั้นมาปรับใช้สำหรับการเขียนแผนโครงการที่ดียิ่ง ขึ้นผ่านตัวของแกนนำทั้ง 5 คน เพื่อให้โครงการที่จัดขึ้นมีประสิทธิภาพและผลสำเร็จอันสูงสุด


2.ปัญหา,อุปสรรค


         เมื่อได้ร่วมกิจกรรม"การ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการเยาวชนแกนนำ รอบที่ 3 โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา" ปัญหาและอุปสรรค์ที่พบเจอจากการเขียนและวางแผนโครงการที่ผ่านมานั้นก็จะได้ รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น


3.การแก้ไขปัญหา    

 

         ได้ รับการแก้ไขปัญหาจากคำปรึกษาของพี่เลี้ยงประจำกลุ่มและข้อมูลความรู้ที่ดี มากมายจากพี่ๆทุกคนในการถ่ายทอดและบอกถึงจุดบกพร่องที่เกิดขี้นในแผนงาน


4.ผู้สนับสนุน


          มูลนิธิสยามกัมมาจล

          สงขลาฟอรั่ม


5.สิ่งที่ได้เรียนรู้


           เมื่อได้ร่วมกิจกรรม"การ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการเยาวชนแกนนำ รอบที่ 3 โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา"นั้นได้ความรู้ต่างๆมากมายในการที่เราจะนำ ข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขถึงข้อบกพร่องในการเขียนแผนงานที่สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ