กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
รวมพล คนอาสา
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การเป็นครูที่ดีของศิษย์ มิใช่ทำหน้าเพียงสอนหนังสือเท่านั้น เเต่ทว่า ครูที่ดีในอุดมคติของพวกผมนั้นก็คือผู้ที่อุทิศทั้งเเรงกายเเละเเรงใจ ให้กับลูกศิษย์ ที่สำคัญไม่ได้จำกัดที่ว่า ศิษย์ของตนเอง คือคนที่ตนเองสอนเท่านั้น ใน ในจิตวิญญาณของความเป็นครู ไม่ว่าเด็กๆกลุ่มนั้นจะอยู่ในที่เเห่งหนตำบลใด เขาก็คือศิษย์ที่ต้องได้รับโอกาสที่ดี ทั้งทางด้านการศึกษา ตลอดจนพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง.................ลองติดตามดูนะครับว่า ทางกลุ่ม "ว่าที่ครู สร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่สังคม" จะสามารถหยั่งลึกถึงจิตวิญญาณอันลึกซึ้งของความเป็นครูได้มากเพียง ใด..........?


เเนวคิด

ผู้เป็นครู     มิใช่     ใครก็ได้

ผู้เป็นครู     มิใช่     เที่ยวซื้อหา

ผู้เป็นครู     มิใช่     รู้เเต่ตำรา

ผู้เป็นครู     มิใช่     เเค่สอนเป็น

 

ปรัชญา

"เราจะเป็นครู ที่เข้าใจ เเละหยั่งลึกถึงจิตวิญญาณเเห่งความเป็นครูที่เเท้จริง"


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

 

 

ความเป็นมา


             การรวมกลุ่มในครั้งนี้ เป็นการรวมกลุ่มที่มีเป้าหมายที่ว่า "อนาคต พวกเราจะต้องเป็นครูที่ดีของเด็กๆให้ได้" ครูที่ดีคือ ครูที่เข้าใจเเละตระหนักในจิตวิญญาณของความเป็นครู.....
             ทั้งนี้การรวมกลุ่มในครั้งนี้ มีเป้าหมายอีกอย่างหนึ่งคือการพัฒนาในพื้นที่ โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบาโรย ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา มีนักเรียนทั้งหมด 153 คน ครู 13 คน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สภาพปัญหาทั่วไปของโรงเรียนคือ เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตทุรกันดาร อีกทั้งตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก(เป็นดิน ทราย)ตลอดจนปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ อันส่งผลทำให้ขาดแคลนในด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน ด้านอาหารกลางวันที่จะส่งผลกระทบถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นทางกลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้จัดให้มีโครงการ“อาสาพัฒนา เพื่อการพึ่งพาตนเอง ภายใต้กระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน” โดยเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน โดยการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อการบริโภคและจัดจำหน่าย และสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

             การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการรวมกลุ่มของนิสิต ภายใต้ชื่อกลุ่ม “ว่าที่ครู สร้างสรรค์สิ่งดีๆสู้สังคม” โดยมีอาจารย์พเยาว์ อินทสุวรรณ ประธานโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในพื้นที่การศึกษา 4 จังหวัดภาคใต้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในโครงการครั้งนี้


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ