กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ค่าย Art For All ศิลป์ สร้างสรรค์ สันติสุข
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

              กิจกรรมนี้....เเม้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ของโครงการ "อาสาพัฒนา เพื่อการพึ่งตนเอง ภายใต้กระบวนการเรียนรู้ที่ยังยืน" ก็ตาม เเต่ทว่าโครงการนี้ เป็นการนำเอาเด็กเเละเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ที่มีจิตอาสา เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องผู้พิการ ทั้งทางร่างกาย หู สายตา กลุ่มออทิสติก ตลอดจนน้องๆผู้ได้รับผมกระทบในพื้นที่ สามจังหวัดชายเเดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1 - 5 ธันวาคม 2555 ณ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฏร์ธานี

­

วัตถุประสงค์

 

            ค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ จะจัดขึ้นในวันที่ 1-5 ธันวาคม 2555  ในหัวข้อ  Art for All : ศิลป์ สร้างสรรค์ สันติสุข เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ เขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีเยาวชนจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล สงขลา และสุราษฎร์ธานี จ านวน 240 คนร่วมกิจกรรมท างานศิลปะร่วมกันด้วยความคิดอิสระ ช่วยเหลือเอื้ออาทรต่อกัน  และจะมีคณะท างาน วิทยากร ครูอาจารย์ อาสาสมัคร สื่อมวลชนร่วมกิจกรรมใน

ค่ายประมาณ 500 คน ซึ่งเชื่อว่ากิจกรรมค่ายศิลปะนี้จะเป็นเครื่องมือฟื้นฟูจิตใจเยาวชนได้ระดับหนึ่ง

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

            คศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ประธานมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษยชาติ กล่าวว่า ค่ายศิลปะดังกล่าวได้มีแนวคิดให้ทุกคนก้าวข้ามขีดจำกัดทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจให้ได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 4 กลุ่ม ได้แก่ ตาบอด หูหนวก แขนและขาขาด ปัญญาอ่อน เข้าร่วมกิจกรรมกับคนปกติ โดยใช้กิจกรรมศิลปะมาเป็นสะพานเชื่อมโยงความแตกต่างทั้งทาง ด้านร่างกาย ความแตกต่างทางด้านศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต รวมทั้งเพื่อใช้ศิลปะเป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูและเยียวยาจิตใจของ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกิจกรรมจิตอาสา ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และนาฏศิลป์ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม  โดยจัดขึ้นในวันที่ 1-5 ธันวาคม ที่เขื่อนรัชชประภา อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ