กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การสำรวจข้อมูลชุมชน ตำบลคูขุด
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เมื่อ วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2555 โครงการคืนชีวิตชาวคูขุด ได้ลงสำรวจพื้นที่ทำโครงการเพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลเบื้องต้นของชุมชนตำบลคู ขุด หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 


วัตถุประสงค์


 1. ศึกษาวิถีความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน
 2. นำข้อมูลพื้นฐานที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผลตามแบบสำรวจ
 3. สร้างความสัมพันธืที่ดีกับชุมชน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

สมาชิก

 1. ว่าที่ร.ตธาดา  สังขาชาติ
 2. นางสาวสุชาดา  นวลแป้น
 3. นางสาวพรรณิการ์  พึ่งรัตน์
 4. นางสาววรรณจกร  มีชัย


กลุ่มเป้าหมาย

 1. เจ้าหน้าที่โครงการจำนวน 5 คน
 2. อาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 3 คน
 3. ผู้ปกครองจำนวน 20 คน
 4. เด็กและเยาวชน(สมาชิกภายนอกที่เข้ามาช่วยงาน)จำนวน 3 คน


รายละเอียดกิจกรรม

 1. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.30 น. ทำการเข้าที่พักและรับประทานอาหารพร้อมประชุมวางแผน
 2. วัน ที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ได้ลงปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลในพื้นที่เวลา 10.30 น. โดยลงพื้นที่หมู่ที่ 1 ด้วยการแบ่งกลุ่มจำนวน 3 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คนแต่ละกลุ่มทำการเก็บข้อมูล 15 ชุด ในการลงพื้นที่ของแต่ละกลุ่มจะแบ่งเป็นจุดๆ
 • จุดที่ 1โดยเริ่มจากเขตรอยต่อระหว่างหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 1 เริ่มจากหัวสะพาน
 • จุดที่ 2 ในซอยบ้านบางด้วน
 • จุดที่ 3 เริ่มตั้งแต่ปากซอยบ้านบางด้วนจนสุดเขตหมู่ที่ 1

  ทำการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านชุมชน เช่น ชื่อ-สกุล ศาสนา อาชีพหลักและอาชีพเสริมรายได้ เป็นต้น ข้อมูลด้านปัญหา ลักษณะของปัญหาสาเหตุของปัญหา และปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขในชุมชน ปัญหาที่พบส่วนมาก คือ การกระจายงบประมาณในชุมชนไม่ทั่วถึงปัญหายาเสพติดน้ำกระท่อม การมั่วสุมของเยาวชนและปัญหาเยาวชนไม่อยู่กับบ้านใช้เวลาไม่เกิดประโยชน์

  เวลา 13.30 กลับเข้าที่พัก พร้อมประชุมวิเคราะห์ข้อมูล แยกปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ปัญหาที่พบเจอของแต่ละคนใน
การลงพื้นที่ครั้งแรกและบอกข้อดีข้อเสียของสมาชิกในกลุ่มแต่ละกลุ่ม
  เวลา 18.30 น. รับประทานอาหารและพักผ่อนตามอัฐยาศัย

ผลที่ได้

 1. ข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
 2. ทุกคนมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม และเรียนรู้ถึงจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละคนโดยผ่านการสะท้อนจากเพื่อน


ปัญหาและอุปสรรค

 1. สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย เนื่องจากวันที่ลงเก็บข้อมูลมีฝนตกหนักทำให้ยากต่อการเก็บข้อมูล
 2. สภาพของยานพาหนะเกิดการชำรุดทำให้มีปัญหาในการเดินทาง

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ