กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
คืนข้อมูลสู่ชุมชน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 แกนนำโครงการคืนชีวิตชาวคูขุด ได้ลงพื้นที่ทำโครงการ ตำบลคูขุดเพื่อคืนข้อมูลให้กับชุมชน ณ วัดศรีไชย หมู่ที่ 2 ต.คูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา


วัตถุประสงค์


  1. เพื่อคืนข้อมูลสู่ชาวบ้านในชุมชนและผู้นำชุมชนใน ตำบลคูขุด
  2. ฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาในชุมชนโดยที่ชาวบ้านจะพอกระทำได้ด้วยตนเอง
  3. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ปัญหา

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

สมาชิก

  1. ว่าที่ร.ตธาดา  สังขาชาติ
  2. นางสาวสุชาดา  นวลแป้น
  3. นางสาวพรรณิการ์  พึ่งรัตน์
  4. นางสาววรรณจกร  มีชัย


กลุ่มเป้าหมาย

  1. เจ้าหน้าที่โครงการจำนวน 5 คน
  2. อาจารย์ที่ปรึกษาจำนวน 1 คน
  3. ผู้ปกครองจำนวน 20 คน


รายละเอียดกิจกรรม

  เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้จากการสำรวจต่อชุมชนโดยเลือกวันที่มีการประชุมของ ชาวบ้านในชุมชนในการคืนข้อมูลชุมชนเพราะเป็นวันที่จะมีทั้งผู้นำชุมชน และชาวบ้านมาเข้าร่วมใช้การเสนอแบบชาร์ตแผ่นความรู้(บอร์ด) แผนที่เดินดิน พร้อมกับการบรรยายชุดข้อมูลที่ได้และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงปัญหาของ ชุมชนเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

ผลที่ได้

  จากการประชุมพูดคุยกับชาวบ้านสรุปได้ว่ามี 1 ประเด็นหลักที่ชาวบ้านต้องการให้แก้ไขปัญหามากที่สุด คือ เรื่องทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาชาวบ้านได้ให้เหตุผลว่าเนื่องจากชีวิต ของชาวคูขุดนั้นขึ้นอยู่กับทะเลาสาบเพราะทะเลสาบเป็นทั้งอาชีพและแหล่งอาหาร ถ้าเมื่อไรที่ทรัพยากรสัตว์น้ำหมดไปชาวคูขุดก็ไม่สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้

ปัญหาและอุปสรรค

  อาจารย์ที่ปรึกษาติดภาระกิจไม่สามารถมาเข้าร่วมฟังหรือแสดงความคิดเห็นร่วมกับชุมชนและสมาชิกในกลุ่มได้


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ