กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สรุปกิจกรรมที่ 1 การประชุมวางแผนโครงการคืนชีวิตชาวคูขุด กลุ่ม สำนึกรักถิ่นเกิด
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วันที่24-25 ตุลาคม 2555 ลงพื้นที่ครั้งที่1 เพื่อเก็บข้อมูลสภาพพื้นที่และข้อมูลวิถีชีวิตชาวบ้านในชุมชน

­

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นที่และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน
  2. วางแผนในการลงพื้นที่เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ของดครงการให้กับสมาชิกรับทราบ และแบ่งหน้าที่ในในการดำเนินงาน

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผลที่ได้รับ

สืบ ค้นข้อมุล เกี่ยวกับสภาพโดยทั่วไป ของหมู่บ้านโดยวิธีการ เครื่องมือในการสืบค้น เช่น Imternet เกี่ยวกับทางด้านข้อมูลทั่วไปของพ้นที่ เพื่อใช้ข้อมูลในการสำรวจ ที่ตั้ง เนื้อที่ อาณาเขต สภาพภูมิอากาศ การปกครอง เศรษฐกิจ รายได้และรายจ่าย ของครัวเรือนประกอบกับอาชีพ และได้แบ่งหน้าที่กัน ทำการลงพื้นที่และสำรวจ

­

แบ่ง หน้าที่ในการทำงาน โดยการแบ่งการลงพื้นที่พบปะกับชาวบ้านเพื่อพูดคุยและสอบถามปัญหาใหญ่ๆ 3 ด้านด้วยกัน คือ ปัญหาทางเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ ประมง รับจ้าง แต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ทำให้มีการทำประมงน้อยลง ส่งผลให้รายรับไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ปัญหาด้านสังคม มีปัญหาเป็นลูกโซ่มีค่านิยมที่ต่างกัน การรับรู้ข่าวสาร การนำเทคโนโลยีเข้ามา ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น และปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งทรัพยากรเหลือน้อยลงทุกวัน ซึ่งเป็นผลพวงทำให้เกิดปัญหา ดังกล่าวมา

­

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

สภาพอากาศลมฝนเปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้มีปัญหาต่อการเดินทางมาประชุม

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ