กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สรุปกิจกรรมที่ 2 การลงพื้นที่ครั้งที่ 1 โครงการคืนชีวิตชาวคูขุด กลุ่ม สำนึกรักถิ่นเกิด
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วันที่่22 ตุลาคม 2555 การประชุมวางแผนเพื่อศึกษาข้อมูลเบื่องต้นและการวางแผนลงพื้นที่ครั้งที่1


วัตถุประสงค์

  1. พบผู้นำท้องถิ่นเพื่อชี้แจงถึงรายละเอียดและวัตถุประสงค์โครงการ
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับชุมชนคูขุดทั้ง 4 หมู่บ้าน
  3. เพื่อสรุปข้อมูลในการทำแบบสำรวจข้อมูลในการลงพื้นที่ครั้งต่อไป

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผลที่ได้รับ

  • ได้ เข้าพบผู้นำชุมชนรับฟังปัญหาของชุมชนในเรื่องต่างๆว่าแต่ละหมู่บ้านมีปัยหา อะไรบ้าง เช่น ปัญหาเรื่องงบประมาณ ปัญหายาเสพติด ปัญหาความร่วมมือกันของคนในชุมชน ปัญหาด้านอาชีพ ปัญหาด้านศาสนา ปัญหาด้านความคิดและปัญหาที่พูดถึงมากที่สุด คือ ปัญหาเรื่องงบประมาณ
  • ได้เข้าพบผู้นำชุมชนเพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานของแต่ละหมู่บ้านในเรื่องอาชีพและความเป็นอยู่ ด้านศาสนาและสิ่งแวดล้อม
  • ได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนที่เกี่ยวกับปัญหาและข้อมูลในกลุ่มชาวบ้าน
  • ได้ข้อมูลในการจัดทำแบบสำรวจในเรื่องเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม

 

ปัญหาอุปสรรค / ข้อเสนอแนะ

  • ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้อยู่ในที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
  • สภาพภูมิอากาศที่ฝนตกหนักในพื้นที่ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทาง
  • การขอข้อมูลส่วนราชการต้องทำหนังสือจึงทำให้เกิดความล่าช้าในการขอข้อมูล

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ