กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมเพื่อหารือและชี้แจงเรื่องการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปิดทำการธนาคารขยะ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เมื่อ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 สภาเด็กและเยาวชนแกนนำเทศบาลปริกได้จัดประชุมเพื่ออชี้แจงรายละเอียดของ โครงการให้สมาชิกในโครงการได้รับทราบ ณ ที่ทำการเยาวชนอาสาประชาเป็นสุข

­

­

12/12/55

สมาชิก

  1. นางสาวรุ่งอรุณ ปานนพภา
  2. นางสาวกมลรัตน์ หมัดเอียด
  3. นางสาวดาราวรรณ หีมล๊ะ
  4. นางสาวนิรชา ประสาวรรณ
  5. นางสาวนุศรา มาลินี

กลุ่มเป้าหมาย

แกนนำเยาวชน 8 คนและที่ปรึกษาโครงการ 1 คน

­

รายละเอียดกิจกรรม

ได้ มีการจัดประชุมเพื่อแจ้งรายละเอียดของโครงการและหารือแนวทางในการประชา สัมพันธ์โครงการพัฒนากิจการธนาคารขยะ โดยเยาวชนแกนนำมีแนวคิดว่าจะใช้รถประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเพื่อใช้ในการประชา สัมพันธ์ เพื่อให้คนในชุมชนได้รับทราบเกี่ยวกับการเปิดทำการใหม่ของธนาคาร

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผลที่เกิดขึ้น

  มติในชุมชนมีความคิดเห็นตรงกันว่าความใช้รถประชาสัมพันธ์ของเทศบาลในการประชสสัมพันธ์โครงการ


ปัญหา

  แกนนำและสมาชิกในโครงการมีเวลาว่างไม่ตรงกัน

การแก้ไขปัญหา

จัดประชุมให้แก่แกนนำและสมาชิกที่สามารถเข้าร่วมได้ และทำการแจ้งผลสรุปการประชุมให้กับสมาชิกที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้รับทราบ


 

 

­

 

 

 

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ