กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เรียนรู้วิธีการถอนกล้าและวิธีการดำนา
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555 เยาวชนโครงการโรงเรียนท้องนาจัดกิจกรรมเรียนรู้การถอนกล้าและการดำนาให้กับ เด็กๆเยาวชนในชุมชนที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้โครงการโรงเรียนท้องนา

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนโครงการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนในการถอนกล้าและดำนา
 2. เพื่อเป็นการสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเด็กๆในชุมชน

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผู้รับผิดชอบ

 1. นางสาวอุสุมา  วงศ์วร
 2. นางสาวกัณทิมา  วงศ์วรณ์
 3. นายนายธีรศักดิ์ บินละหีม


 กลุ่มเป้าหมาย  (เชิงปริมาณ)

 1. เจ้าหน้าที่สงขลาฟอรั่ม จำนวน 2 คน
 2. หน่วยงานภาครัฐ(อบต.ท่าข้าม) จำนวน 3 คน
 3. วิทยากร(ครูภูมิปัญญาในชุมชน) จำนวน 2 คน
 4. เด็กและเยาวชน จำนวน 30 คน
 5. แกนนำเยาวชนโครงการ จำนวน 2 คน


รายละเอียดกิจกรรม

  กิจกรรมในวันนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าจะเป็นการสอนให้น้องๆเรียนรู้วิธีในการถอนกล้า ผูกกล้า และวิธีการตัดหางกล้า ส่วนในช่วงบ่ายจะเป็นการสอนให้เด็กๆเรียนรู้ปักดำกล้าข้าวลงในนา  ซึ่งยายมิตรครูภูมิปัญญาเป็นผู้อธิบายขั้นตอนทั้งหมด

 

ภาพที่ 1 การถอนกล้าข้าว

­

­

ภาพที่ 2 การผูกกล้าข้าว

­

­

ภาพที่ 3 กล้าข้าวที่ทำการผูกไว้เป็นตับๆเรียงกัน

­

­

ภาพที่ 4 ขั้นตอนการตัดหางกล้า

­

­

ภาพที่ 5 การดำนา

­

­


ผลที่เกิดขึ้น

 1. เด็กๆในชุมชนเรียนรู้วิธีการถอนกล้าและการปักดำกล้าข้าว
 2. เป็นการสร้างความสัมพันธ์กันของคนในชุมชนด้วยกิจกรรมของโครงการ
 3. เด็กๆเห็นคุณค่าและความสำคัญของการทำนาซึ่งเป็นอาชีพของคนในชุมชน


ปัญหา/อุปสรรค

      เนื่องจากเวลาที่ทำกิจกรรมเป็นช่วงฤดูฝนจึงทำให้มีฝนตกลงมาเกิดความลำบากใน การจัดกิจกรรมในบิ้งนา และเด็กๆเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเล่นกันมากจึงทำให้เกิดความล่าช้าในการ เรียนรู้เรื่องการทำนา


การแก้ไข

  มีการว่ากล่าวและตักเตือน


ผู้ที่สนับสนุน

 1. มูลนิธิสยามกัมมาจล
 2. สงขลาฟอรั่ม
 3. อบต.ท่าข้าม


สิ่งที่ได้เรียนรู้

 1. ได้เรียนรู้วิธีการถอนกล้าและวิธีการดำกล้าข้าวว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
 2. ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
 3. ได้รู้ถึงอาชีพของบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นในชุมชน

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ