กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เรียนรู้การหว่านข้าว
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

23 สิงหาคม 2555 วันดีได้เวลาที่จะต้องทำการเปิดโรงเรียนท้องนาเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ขั้น ตอนในการทำนา ซึ่งวันนี้เริ่มต้นด้วยการหว่านข้าวเพื่อให้งอกออกเป็นต้นกล้า

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเรียนรู้การทำนาในขั้นตอนของการหว่านข้าวจากครูภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชน
 2. เผยแพร่ความรู้เรื่องการทำนาให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับทราบ

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผู้รับผิดชอบ

 1. นางสาวอุสุมา  วงศ์วร
 2. นางสาวกัณทิมา  วงศ์วรณ์
 3. นายนายธีรศักดิ์ บินละหีม

 

กลุ่มเป้าหมาย  (เชิงปริมาณ)

 1. เจ้าหน้าที่สงขลาฟอรั่ม จำนวน 3 คน
 2. หน่วยงานภาครัฐ(อบต.ท่าข้าม) จำนวน 3 คน
 3. วิทยากร(ครูภูมิปัญญาในชุมชน) จำนวน 2 คน
 4. เด็กและเยาวชน จำนวน 30 คน
 5. แกนนำเยาวชนโครงการ จำนวน 3 คน


รายละเอียดกิจกรรม

  เมื่อกำหนดวันที่จะหว่านข้าวได้ ช่วงระยะเวลาก่อนที่จะหว่านข้าวทางกลุ่มได้มีการเตรียมบิ้งนา 1 บิ้งเพื่อใช้เป็นสถานที่ในการหว่านกล้าเมื่อถึงวันทำกิจกรรมในการหว่านข้าว ก็ได้มีการนำครูภูมิปัญญา คือ ยายมิตร และยายเคลื่อน มาเป็นผู้ให้ความรู้ ตั้งแต่ ส่วนผสมที่ใส่ในเมล็ดข้าวที่จะหว่าน ตามความเชื่อวิธีการหว่านข้าว วิธีการสับดิน ให้เด็กๆเยาวชนจากโรงเรียนวัดหินเกลี้ยง โรงเรียนท่าข้าม และโรงเรียนวัดเขากลอยได้เรียนรู้

 

ภาพที่ 1  ครูยายมิตร ครูภูมิปัญญาในชุมชน

­

ภาพที่ 2 ส่วนผสมในเมล็ดข้าวก่อนหวาน

­

­

ภาพที่ 3 เรียนรู้วิธีการหว่านข้าว

­

­

ภาพที่ 4 วิธีการสับดินหลังจากหว่านข้าวเสร็จเพื่อเป็นการกลบเมล็ดข้าว

­

ภาพที่ 5 เด็กๆเยาวชนที่ร่วมเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้น

เด็กๆเยาวชนให้ความสนใจและสนุกกับกิจกรรมการหว่านข้าว และยังได้ความรู้ที่พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย มีโดยเด็กๆมีสมุดในการจดบันทึกความรู้ไว้อย่างชัดเจน


ปัญหา/อุปสรรค

  มีฝนตก และเด็กๆเยาวชนที่มาเข้าร่วมซนและเล่นกันจึงทำให้เยียบย่ำเมล็ดข้าวที่หว่านไว้


การแก้ไข

  ทำการตักเตือนว่าห้ามทำอีก และ ห้ามเล่นในบิ้งนาที่หว่านเมล็ดข้าวไว้แล้ว


ผู้ที่สนับสนุน

 1. มูลนิธิสยามกัมมาจล
 2. สงขลาฟอรั่ม
 3. อบต.ท่าข้าม


สิ่งที่ได้เรียนรู้

 1. ได้เรียนรู้วิธีการหว่านข้าวที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน
 2. ได้เรียนรู้ว่าการจัดกิจกรรมนั้นต้องมีขั้นตอนและกระบวนการจัดกิจกรรมอย่างไรบ้าง
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ