กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สรุปกิจกรรม ที่ 1 โครงการเด็กดีเพื่อชุมชน กลุ่มพลังปลวก
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

     เมื่อวันที่ 25 ส.ค.- 1 ก.ย. 2555 ที่ผ่านมา สมาชิกกลุ่มพลังปลวก โครงการเด็กดีเพื่อชุมชน และแกนนำร่วมซึ่งเป็นคนในชุมชนอีกจำนวน 30 คน ได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลมัสยิดทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ 1.มัสยิดฟูลาลลนาอีม(บ้านพรุหมาก) ม.3 ต.เทพา อ.เทพา 2.มัสยิดบ้านเกาะครก ม.3 ต.เทพา อ.เทพา 3.มัสยิดอามาลลเอียะซาน(บ้านปากทุ่ง) ม.8 ต.เทพา อ.เทพา 4.มัสยิดป่ากอ (บ้านป่ากอ) ม.5 ต.เทพา อ.เทพา 5.มัสยิดมูฮำมาเดียะห์ (บ้านป่าไผ่) ม.5 ต.เทพา อ.เทพา 


วัตถุประสงค์


1.สำรวจและเก็บข้อมูลของมัสยิดต่างๆ

2.เพื่อพบขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมจากคณะกรรมการมัสยิด


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผลที่ได้รับ 

  จากการที่แกนนำลงพื้นที่มัสยิดเพื่อสำรวจข้อมูล เกี่ยวกับผู้ดูแลเรื่องความสะอาด ความถี่ของการดูแลทำความสะอาดมัสยิด ได้ผลสรุป ดังนี้

  • มัสยิด ทั้ง 5 แห่ง ไม่มีผู้ที่มาดูแลรักษาความสะอาดอย่างชัดเจน จะมีเพียงแต่คนในชุมชน หรือ อสม.ที่เข้ามาทำความสะอาดบ้างเป็นบ้างครั้งคราวตามความเหมาะสม
  • ตารางแสดงอัตราเฉลี่ยการทำความสะอาด (ความคิดเห็นของคนในชุมชน)
รายการประเมิน อัตราเฉลี่ยการประเมิน(คิดเป็นร้อยละ)
เป็นประจำ บ่อยครั้ง นานๆครั้ง ไม่เคย
1.1 ที่ละหมาดชาย 73.33% 20% 6.67% -
1.2 ที่ละหมาดหญิง 63.33% 23.33% 13.33% -
1.3 ที่อาบน้ำละหมาดชาย 30% 33.33% 36.67% -
1.4 ที่อาบน้ำละหมาดหญิง 26.66% 36.66% 36.66% -
1.5 บริเวณรอบๆมัสยิด 10% 46.66% 43.33% -
1.6 ห้องน้ำ 16.66% 43.33% 36.66% 3.33%

 

  • ซึ่งข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดได้จากการที่แกนนำจัดทำแบบสอบถามความคิดเห็นขึ้น  และสุ่มให้คนในแต่ละหมู่บ้านทำการประเมิน


ปัญหาอุปสรรค 

  บางมัสยิดที่ไปทำการสำรวจจะไม่เจอคณะกรรมประจำมัสยิด


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ