กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สรุปกิจกรรม ที่ 2 โครงการเด็กดีเพื่อชุมชน กลุ่มพลังปลวก
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา สมาชิกกลุ่มพลังปลวก โครงการเด็กดีเพื่อชุมชน ได้จัดอบรมให้กับเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนันทนาการ และการจัดการขยะ โดย กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงเรียนเทพา โดยแกนนำเยาวชนและแกนนำร่วม จำนวน 38 คน 


วัตถุประสงค์


1.เพื่อให้แกนนำสามารถจัดกิจกรรมนันทนาการให้ความรู้แก่น้องๆได้

2.เพื่อให้แกนนำตระหนักถึงคุณค่าของการรักษาความสะอาด

3.เพื่อให้แกนนำร่วม เข้าใจวัตถุประสงค์และการทำกิจกรรมของโครงการเด็กดีเพื่อชุมชนมากยิ่งขึ้น

 


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

     การจัดอบรมแกนนำร่วม เรื่องการจัดกิจกรรมนันทนาการและการจัดการขยะ โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์ศุทธิษา หมัดสุสัน อาจารย์ประจำหมวดวิทยาศาสตร์โรงเรียนเทพา ซึ่งท่านได้ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะและให้ตระหนักถึงความมีจิตสำนึกใน การรักษาความสะอาด ร่วมกับการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออกและการเล่นเกม เพื่อเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ  ยกตัวอย่าง เช่น

  • เกม Help me please ช่วยด้วยบ้านฉันอยู่ไหน เพื่อให้แกนนำร่วมสามารถแยกขยะได้
  • พลังปลวกสดใสหัวใจ Artist เพื่อให้แกนนำมีความคิดสร้างสรรค์
  • Recycle Ideas  เพื่อให้แกนนำเห็นประโยชน์จากสิ่งของที่เหลือใช้
  • Amazing  พาหะ เพื่อให้แกนนำรู้ถึงโทษของขยะ
  • Together รวมใจเป็นหนึ่ง เพื่อฝึกความสามัคคีของแกนนำ

     จากกิจกรรมดังกล่าวเป็นผลให้แกนนำและแกนนำร่วม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะ  สามารถนำกิจกรรมจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ได้ และแกนนำร่วมมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการมากยิ่งขึ้น ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ เวลาในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ