กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมปรับพื้นที่ปลูกพันธุ์ไม้
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

       เมื่อวันที่ 21 พ.ย 2555 กลุ่ม line the nature ทำกิจกรรมปรับพื้นที่ปลูกพันธุ์ไม้ เป็นกิจกรรมที่ให้เพื่อนๆพี่ร่วมแรงรวมพลังกันปรับพื้นที่ในการเพาะปลูก พันธุ์ เพื่อ สร้างความสามัคคีในการทำงานและะเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ เพื่อความสมดุลของธรรมชาติ


วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชคือต้นไม้
2.เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและชุมชนในการอนุรักษ์ต้นไม้  เพื่อปกป้องโลก !!
3.เพื่อเพิ่มปริมาณของต้นไม้ในโรงเรียนและบริเวณรอบชุมชน บ่อยาง เพื่อรักษาสมดุลยภาพของธรรมชาติ


       โครงการธรรมชาติแห่งชีวิต( line the nature) เป็นกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพีชเพื่อ สิ่งแวดล้อม สมาชิกของโครงการต้องปลูกติดสำนึกของนักเรียน เครือข่าย และชุมชน ให้มีความเข้าใจในธรรมชาติแห่งชีวิตของต้นไม้ ปลูกฝังให้ประชากรรู้จักการอนุรักษ์ให้มีต้นไม้อยู่คู่กับชุมชน  โดยการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายของสมาชิกโครงการนำไปสู่ประชากรของ ชุมชน  ขยายผลไปสู่ประชากรของประเทศและโลก เพื่อปกป้องให้โลกที่มนุษยย์อาศัยอยู่ ดำรงอยู่ได้ด้วย ดุลยภาพของธรรมชาติแห่งชีวิต "ต้นไม้"


 เป้าหมาย นักเรียน เครือข่ายและชุมชนบริเวณโดยรอบตำบลบ่อยาง จังหวัดสงขลา 


คุณภาพ ชุมชนตำบลบ่อยาง มีปริมาณต้นไม้เพิ่มขึ้นสามารถรักษาดุลยภาพของสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี มีเกณฑ์คุณภาพอยู่ในระดับมาก

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

สมาชิก

1.นาย นันทวุฒิ แย้มชุ่ม

2.นาย วรพจน์  นันยะมโณ

3.นาย ประพล แซ่ตั่ง

4.นาย ศุภกรณ์ เอียดแก้ว

5.นาย ศาตรา จิตวาที

6.นางสาว พรธิดา คำดี


กลุ่มเป้าหมาย

         นักเรียนโรงเรียนวชิรานุกูลทุกคน  สมาชิกเครือข่ายและประชากรชุมชนตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


ผลความสำเร็จ

1. นักเรียนวชิรานุกูลทุกๆคน สมาชิกเครือข่ายและประชากรชุมชนตำบลบ่อยาง มีจิตสำนนึกในการอนุรักษ์ พันธุกรรมพีชคือ ต้นไม้
2. สมาชิกเครือข่ายและประชากรในตำบลบ่อยาง มีความเข้มแข็งในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ เพื่อปกป้องโลก 
3. ชุมบริเวณบ่อยางมีจำนวนปริมาณต้นไม้เพิ่มมากขึ้น  ช่วยรักษาดุลยภาพของสิ่งแวดล้อม


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ