กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สรุปกิจกรรม ที่ 1 โครงการธรรมชาติแห่งชีวิต กลุ่ม Line the Nature
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เมื่อ วันที่ 2 - 7 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ทางกลุ่ม Line the Nature โครงการธรรมชาติแห่งชีวิต ได้ลงศึกษาบริบทของพื้นที่และปรับปรุงทำความสะอาด ในส่วนของเรือนเพาะชำ สวนวรรณคดี สวนจามจุรี และสวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติเมื่อปี พ.ศ.2553 เนื่องจากมีพายุเข้าบริเวณชายฝั่งของจังหวัดสงขลา จึงทำให้เกิดความเสียหายและไม่มีใครเข้ามาดูแลหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น


วัตถุประสงค์


1.ศึกษาข้อมูลเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม

2.เปิดรับสมัครแกนนำเข้าร่วมโครงการมาเป็นแกนนำร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ

3.เป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผลที่ได้รับ


1.ได้ข้อมูลพื้นที่ที่ยังขาดการดูแลและต้องการการพัฒนาปรับปรุงเพื่อใช้ในการทำกิจกรรม

2.พื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้รับการปรับปรุง ทำความสะอาดโดยแกนนำ 5 คน

3.โครงการ ได้รับการตอบรับดี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 40 คน โดยมาจากเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -5 ส่วนใหญ่เป็นน้องรหัส เพื่อนในห้องเรียน และสมาชิกชุมนุมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 

ปัญหาและอุปสรรค


1 สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการทำงาน

2.เวลาของสมาชิกในโครงการซึ่งมีไม่ตรงกันทำให้การนัดรวมตัวกันเป็นไปได้ยาก

3.ตาราง กิจกรรมของโรงเรียนที่มักจะตรงกับตารางเวลาในการดำเนินกิจกรรมของโครงการจึง มีความจำเป็นต้องเลื่อนการดำเนินงานออกไปจากแผนเดิมที่ตั้งเอาไว้

 


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ