กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ฝึกทำหนังสั้น
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เมื่อวันที่ 21 พ.ย 55 ทางโครงการพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมได้ให้แกนนำทั้ง 5 และทีมงานศูนย์สื่อมัลติมีเดียได้ฝึกทำหนังสั้นเกี่ยวกับ "ทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนเทศบาล 5 " โดยมี นายปฐมพงค์ ไชยภักดี เป็นที่ปรึกษาในครั้งนี้เพื่อให้ชำนาญในการตัดต่อและถ่ายทำ

­

วัตถุประสงค์


 1. เพื่อให้แกนนำและทีมงานได้ฝึกการประสานงาน
 2. เพื่อให้แกนนำและทีมงานได้ฝึกการถ่ายวีดีโอ , ตัดต่อ

­

สมาชิก


 1. นายธรณิธันย์   สุขเจริญ
 2. นายณัฐวุฒิ      เจนจรัสชีวกุล
 3. นายนทีธร        สุขะบุญพันธ์
 4. นางสาวนนทกร   บุญนิตย์
 5. นางสาวจิรภา   แก้วตุด  
  และทีมงานศูนย์สื่อมัลติมีเดีย

­

ที่ปรึกษาโครงการ


 1. นางสาววันวิสา  เทพรักษ์
 2. นายปฐมพงค์   ชัยภักดี

­

รายละเอียดกิจกรรม


   ครู ที่ปรึกษาได้แบ่งกลุ่มให้กลุ่มละ 3 คน 7 กลุ่มโดยให้ทำหนังสั้นในเรื่อง "ทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนเทศบาล 5 " แต่ก่อนที่จะเริ่มทำหนังได้มีการอบรมการใช้อุปกรณ์ในการทำหนัง เทคนิคในการถ่ายทำต่าง ๆ 

แล้วมานำเสนอโดยมีครูที่ปรึกษาและทีมงานสงขลาฟอรั่มเป็นกรรมการในการตัดสินและให้คำแนะนำ

­

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผลที่เกิดขึ้น

 1. แกนนำและทีมงานได้รู้วิธีประสานงาน
 2. แกนนำและทีมงานได้เรียนรู้การถ่ายภาพวีดีโอและการตัดต่อ


ปัญหา / อุปสรรค

 1. ทีมงานบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ
 2. อุปกรณ์ไม่เพียงพอ
 3. สถานที่ไม่เอื้ออำนวย


การแก้ไขปัญหา

 1. พูดคุยกับทีมงานส่วนนั้นให้เข้าใจว่าทำไปเพื่ออะไร
 2. จัดแยกสถานที่การถ่ายทำ


ผู้สนับสนุน

 1. ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)  นายสมชาติ  เหลืองสะอาด
 2. นายปฐมพงค์  ไชยภักดี
 3. นางสาววันวิสาข์  เทพรักษ์


สิ่งที่ได้เรียนรู้

 1. คณะทำงานมีเทคนิคการถ่ายทำ ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อภาพ/วีดีโอ การถ่ายภาพ/วีดีโอ ที่มีประสิทธฺิภาพมากขึ้น
 2. มีความรู้มีความเข้าใจมีการทำงานมากขึ้น
 3. คณะทีมงานมีประสบการณ์ในการผลิตหนัง

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ