กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สรุปกิจกรรม ที่ 2 โครงการ พลังสื่อสร้างสรรค์ กลุ่มTS5 Channel
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เมื่อวันที่ 7-9 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา เยาวชนกลุ่ม TS5 Channel โครงการพลังสื่อสร้างสรรค์ โรงเรียนเทศบาล5(วัดหัวป้อมนอก) ได้จัดอบรมสัมมนาและค่ายอบรมพัฒนาคนทำงานเรื่องการเขียนบทและเทคนิคการถ่าย ทำ / ตัดต่อหนังสั้น 


วัตถุประสงค์


  • เพื่อสร้างความเข้าใจในภาพรวมการทำงานให้กับคณะทำงาน
  • เพื่อพัฒนาความสามารถของคณะทำงานในการเขียนบทและเทคนิคด้านการตัดต่อที่เพิ่มมากขึ้น

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผลที่ได้รับ


1.คณะทำงานมีความเข้าใจในภาพรวมการทำงานให้กับคณะทำงาน

2.คณะทำงานได้รับการพัฒนาความสามารถในการเขียนบทและการตัดต่อ


ปัญหาและอุปสรรค


   เป็นกิจกรรมที่ปรับเปลี่ยนใหม่ที่ไม่เป็นไปตามกำหนดในปฏิทินงานค่อนข้างมาก จึงหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมค่อนข้างยาก ทำให้กิจกรรมครั้งนี้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ จากขั้นตอนที่ 1 ขั้นวางแผนการดำเนินงาน คือ กิจกรรมประชุมสามชิกกลุ่ม TS5 Channel และ กิจกรรมอบรมพัฒนาคนทำงานเรื่องการเขียนบทและเทคนิคการถ่ายทำ/ตัดต่อหนังสั้น เดิมกำหนดไว้คนละช่วงเวลา แต่เนื่องจากทางโรงเรียนมีกิจกรรมเป็นจำนวนมาก จึงต้องรวบกิจกรรมเป็นระยะเวลาเดียวกัน และจากเดิมกิจกรรมอบรมพัฒนาคนทำงานเรื่องการเขียนบทและเทคนิคการถ่ายทำ/ตัด ต่อหนังสั้น กำหนดตารางกิจกรรมไว้ 2 ครั้ง ครั้งละครึ่งวัน โดยเปลี่ยนเป็นการเข้าค่าย รวมระยะเวลา 3 วัน 2 คืน เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่


ข้อเสนอแนะ


1.จาก การทำงาน 1 ทีมใหญ่ ได้หนังสั้น 1 เรื่อง เป็นกิจกรรมประกวดหนังสั้นต้านยาเสพติด โดยรับสมัครกลุ่มนักเรียนที่สนใจ(ส่วนหนึ่งจากกลุ่มเยาวชนที่เข้ารับการอบรม และกลุ่มแกนนำ) จำนวนกลุ่มละ 4-6 คน ประมาณ 10 ทีม ทำให้ได้หนังสั้นไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง

2.จัด ให้มีวันตัดสินการประกวด 1 วัน เพื่อคัดเลือกหนังสั้นที่เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่น สามารถทำให้เยาวชนตระหนักและเข้าใจในเรื่องยาเสพติด และก่อให้เกิดเยาวชนที่ต้องการต่อต้านยาเสพติด ตามวัตถุประสงค์เดิมที่เขียนไว้ทุกประการโดยคัดเลือกไว้ประมาณ 4-5 เรื่อง เพื่อจัดทำเป็นแผ่นวีซีดี เผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่างๆและสื่อออนไลน์ต่อไป

3.ใช้ จ่ายตามที่ระบุในโครงการ คือ ค่าเดินทาง  ค่าอาหาร  ค่าวัสดุ ค่าติดต่อประสานงาน ขอนำมาใช้เป็นเงินรางวัล ดังนี้  ชนะเลิศ 2,000  บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  1,500  บาท  รองชนะเลิศอันดับสอง  1,000  บาท  รางวัลชมเชย 1-3  รางวัลละ 500  บาท

4. งบประมาณที่เหลือทั้งหมดจะนำมาจัดทำ วีซีดีเพื่อเผยแพร่ผลงาน และเป็นการร่วมต่อต้านยาเสพติดให้กับโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ

 


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ