กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมวางแผนและลงพื้นที่สำรวจคลองบางดานเพื่อจัดกิจกกรรมอนุรักษ์คลองบางดาน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์
เมื่อ2013-03-03 ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์คลองบางดาน และวันที่ 2013-03-04 ลงพื้นที่สำรวจคลองของการจัดกิจกรรมและชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมให้แกนนำ ชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในชุมชนบ้านบางดาน


วัตถุประสงค์


1.เพื่อวางแผนรูปแบบกิจกรรมอนุรักษ์คลองบางดาน

2. เพื่อติดต่อประสานงานกับแกนนำชุมชนเพื่อให้เด็ก เยาวชน  และชาวบ้านในชุมชนมีส่วนในการทำกิจกรรม

3. เพื่อสำรวจพื้นที่ในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์คลองบางดาน

 

เป้าหมาย


1.แกนนำโครงการเยาวชนอนุรักษ์คลองบางดาน

2. แกนนำชุมชนบ้านบางดานกำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผลที่เกิดขึ้น


1.กิจกรรมจะขึ้นวันที่  25  มีนาคม  2556  โดยมีรายละเอียดกิจกกรมดังนี้

        07.30-08.30 น.  ลงทะเบียน

       08.30-09.00 น.  พิธีเปิด โดย อาจารย์อัศว์ศิริ ลาปีอี

       09.00-10.30 น.  เสวนา โดย  ผู้ใหญ่สมควร,อาจารย์อัศว์ศิริ ลาปีอี,ตัวแทนนิสิต

                                                                     ในหัวข้อ

                                                                    -ประวัติคลองบางดาน                                  

                                                                    -สาเหตุที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อคลองบาดาน   

                                                                    -ผลกระทบจากปัญหา                                

                                                                     -แนวทางในการอนุรักษ์คลองบางดาน        

                                                                    -สำนึกดีต่อคลองบางดาน

        10.30-10.45 น.  รับประทานของว่าง

         10.45-12.00 น.  สรุป ความเป็นมาของคลองบางดานในรูปแบบของสมุดทำมือ

         12.00-13.00 น.  รับประทานอาหาร

          13.00-16.00 น.  -ปรับทัศนียภาพ (ผู้ชาย)

                                    -ทำป้ายรณรงค์ (ผู้หญิง)

          16.00-16.30 น.   สรุปกิจกรรม

          16.30-17.00 น.  พิธีปิด โดยอาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์

2. แกนนำชุมชนได้ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เด็ก เยาวชน  และชาวบ้านในชุมชนมีส่วนในการทำกิจกรรม

 

ปัญหาและอุปสรรค


ทางแกนนำแจ้งมาว่าไม่มีปราช์ญชาวบ้าน

 

ควรแก้ไข


ให้ผู้ใหญ่บ้านมาเป็นผู้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของคลองบางดานเนื่องจากท่านก็พอรู้บ้างและเป็นคนในพื้นที่โดยกำเนิด

 

ผู้สนับสนุน


อาจารย์  อัศว์ศิริ  ลาปีอี


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ