กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมเสวนาเยาวนอนุรักษ์คลองบางดาน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เมื่อวันที่ 2013-03-25 ทางกลุ่มสิงห์ปาริชาติได้จัดกิจกรรมเสวนาเยาวนอนุรักษ์คลองบางดานและปรับ สภาพทัศนียภาพคลองบางดานเพื่ออนุรักษ์คลองบางดาน


วัตถุประสงค์


1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนทราบถึงประวัติคลองบางดาน

2. เพื่อให้เด็กและเยาวนสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นกับคลองบางดาน

3.เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณกับชาวบ้านบ้านบางดานในประเด็นสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นกับคลองบางดาน

4.เพื่อปรับทัศนียภาพคลองบางดาน

 

กลุ่มเป้าหมาย


1. เด็กและเยาวชนชุมชนบ้านบางดาน

2. นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผลที่เกิดขึ้น

 

1. เด็กและทราบถึงประวัติคลองบางดานและร่วมกันทำสมุดทำมือเกี่ยวกับประวัติคลองบางดาน

2. เด็กและเยาวนทราบถึงสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นกับคลองบางดานอย่างแท้จริงจากการไปร่วมกันสำรวจพื้นที่จริง

3.นิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบ้านบ้านบางดานใน ประเด็นสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นกับคลองบางดานในกิจกรรมเสวนาเยาวนอนุรักษ์ คลองบางดาน

4.ปรับทัศนียภาพคลองบางดานมีสภาพที่ดีขึ้น


อุปสรรค


1. เด็กมาร่วมกิจกรรมน้อยเกินไป

2.เด็กไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับกิจกรรมเสวนาเยาวนอนุรักษ์คลองบางดาน

 

ควรแก้ไข


ควรใช้เวลาในกิจกรรมในช่วงเด็กเปิดเทอมเพื่อจะให้กลุ่มเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

 

ผู้สนับสนุน


อาจารย์ อัศว์ศิริ  ลาปีอี

ผู้ใหญ่สมควร  จิรานุกรม

ประธานชมรมผู้สูงอายุ  ร.ต. ชม  สระมุณี

 


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ