กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ลงพื้นที่ประสานงานกับผู้นำชุมชน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เมื่อวันที่ 2013-03-22 ถึง 2013-03-23 ทางกลุ่มสิงห์ปาริชาตได้ลงพื้นที่เพื่อประสานงานกับผู้นำชุมชนเพื่อจะดำเนิน โครงการและวางแผนร่วมกับผู้นำชุมชนในกิจกรรมเสวนาเยาวชนอนุรักษ์คลองบางดาน


วัตถุประสงค์


1.เพื่อวางแผนร่วมกับผู้นำชุมชนกิจกรรมเสวนาเยาวชอนุรักษ์คลองบางดาน

2.เพื่อชี้แจงกำหนดการกิจกรรมที่จะดำเนินกิจกรรมอย่างชัดเจน

3. เพื่อสำรวจพื้นที่ในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์คลองบางดาน

 

เป้าหมาย


1.แกนนำโครงการเยาวชนอนุรักษ์คลองบางดาน

2. แกนนำชุมชนบ้านบางดาน


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผลที่เกิดขึ้น


1. ชี้แจงรายละเอียดและกำหนดการให้แก่ผู้นำชุมชนอย่างชัดเจน

2.พื้นที่คลองพร้อมที่จะได้รับการปรับสภาพอย่างมาก

3.แกนนำชุมชนแจ้งว่าหาเด็กและเยาวชนที่จะมาทำกิจกรรมอาจจะไม่มี

 

อุปสรรค


1.แกนนำชุมชนไม่ค่อยว่างอยากในการติดต่อประสานงาน

2. ขาดความร่วมมือการทำกิจกรรมจากเด็กและเยาวชนในชุมชน

 

ควรแก้ไข


1.ไม่ควรไปแน่นที่ผู้ใหญ่เพียงผู้เดียว

2..ให้เพื่อนที่มหาวิทยาลัยมาเป็นผู้ทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกิจกรรม

 

ผู้สนับสนุน


อาจารย์ อัศว์ศิริ  ลาปีอี


"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ