กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เมื่อ วันที่2012-12-05กลุ่มสิงห์ปาริชาต ทำกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์คลองบางดานในสาขาวิชา ณ ห้องสาขาการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้เพื่อนนิสิตได้รับรู้ถึงกระบวนการการจัด โครงการและรูปแบบของโครงการให้เพื่อนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกในการจัดโครงการ

­

วัตถุประสงค์


-เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับรู้ถึงการจัดทำโครงการอนุรักษ์คลองบางดาน

-เพื่อให้ผู้ที่สนใจมาสมัครรวมเป็นสมาชิกในการทำโครงการ

 

เป้าหมาย-นิสิตสาขาการปกครองท้องถิ่น 15 คน
-นิสิตต่างคณะต่างสาขา 10 คน

­

สมาชิก


1.1 อามาดา กาเดร์
1.2 รัชนี นุ้ยภิรมย์
1.3 ชนัญชิดา ทองสงฆ์
1.4 วิลาวัลย์ คำทอง
1.5 ปัญญ์ชิตา นามอนุ


กลุ่มเป้าหมาย


1.1 นิสิตสาขาการปกครองท้องถิ่น

1.2 นิสิตในมหาวิทยาลัยทักษิณ

­


รายละเอียดโครงการ ประชุม เพื่อการวางแผนในการที่จะประชาสัมพันธ์โครงการ รูปแบบการประชาสัมพันธ์ทางแกนนำได้ใช้เวลาของการเรียนการสอนเป็นการประชา สัมพันธ์โดยใช้เวลาเรียนที่นิสิตสาขาการปกครองท้องถิ่นเรียนรวม และประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาที่แกนนำเยาวชนได้ทำการเรียนการสอนกับเพื่อนนิสิตต่างสาขาเพื่อให้นิสิตต่างสาขาเข้ามามีส่วนร่วมในการทำโครงการร่วมกับแกนนำและทางแกนนำได้แจกใบสมัครเพื่อให้ผู้ที่สนใจเหล่านั้นมาสมัครเป็นสมาชิกับแกนนำเพื่อที่จะดำเนินกิจกรรมตามรูปแบบของโครงการเยาวชนอนุรักษ์คลองบางดานและแบ่งหน้าที่ในการทำงานของแกนนำด้วยเอง

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผลที่เกิดขึ้น


   1. ทำให้มีนิสิตที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการกับแกนนำจำนวนมากบรรลุตามเป้าหมายที่ทางแกนนำโครงการได้วางไว้
   2.ทำให้โครงการอนุรักษ์คลองบางดานเป็นที่รู้จักกันและได้รับการยอมรับจากนิสิตในสาขาและบางสาขา


ปัญหาอุปสรรค


     1.แกนนำกำหนดกลุ่มป้าหมายที่เป็นนิสิตไม่เป็นไปตามที่ผู้สนใจต้องการ

    2.การประชาสัมพันธ์ของแกนนำไม่ทั่วถึง
ควรแก้ไขการประสัมพันธ์รอบหน้าให้ทั่วถึงมากกว่านี้


ผู้สนับสนุน 

   อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ.อัศว์ศิริ ลาปีอี

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ