กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงงานคณิตศาสตร์เรื่องมหัศจรรย์จิ้งหรีดน้อย
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

จัดทำโดย


คณะผู้จัดทำ

1.นางสาวนวรัตน์ แสงชาลี

2.นางสาวอังศนา รักษ์มณี

3.นางสาวอาทิตยา ช่วยนา

­

ที่ปรึกษา

1.ครูยุพิน ศรีมันตะ

2.ครูสุวดี ศรีนุเสน

­

ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบัน การรับประทานแมลงเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย และชาวต่างประเทศ เพราะแมลงเป็นสัตว์ที่มีโปรตีนซึ่งมีคุณค่าทางอาหารสูง แมลงที่เรารับประททานนั้นพบได้ทั่วไปตามธรรมชาติ และมีมากมายหลายชนิด เช่น ตั๊กแตน หนอนรถด่วน จิ้งหรีด กุดจี่ เป็นต้น ซึ่งแมลงแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกันออกไป คณะผู้จัดทำจึงคิดที่จะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับแมลงและ แแลงเลืที่เราเลือกศึกษาคือ จิ้งหรีด เนื่องจากปัจจุบันมีการเลี้ยงจิ้งหรีดเ็นธุรกิจส่งออกจำหน่ายกันทั่วไป

­

วัตถุประสงค์

1.เพื่อศึกษาการดำเนินชีวิตของจิ้งหรีด

2.เพื่อศึกษาเรื่องของจิ้งหรีด

3.เพื่อศึกษาการแพร่พันธุ์ขยายพันธุ์ของจิ้งหรีด

4.เพื่อศึกษารายจ่าย และรายรับในการเลี้ยงจิ้งหรีด

­

การวางแผนดำเนินงาน

1.ศึกษาเกี่ยวกับประวัติชีวิตของจิ้งหรีด

2.จัดเตรียมอุปกรณ์ในการเลี้ยงจิ้งหรีด โดยนำวิธีการศึกษา และทดลองไปปรึกษาคุณครูที่ปรึกษา

3.ศึกษาและทดลองการเลี้ยงจิ้งหรีด

­

สรุป อภิปราย และเสนอแนะ

ในการศึกษา และทำการทดลองทำโครงงานเรื่องมหัศจรรย์จิ้งหรีดน้อย ได้ทำการทดลองทั้ง 3 เรื่อง ประกอบด้วย การแพร่ขยายพันธุ์ของจิ้งหรีดแต่ละครั้งมีจำนวนไข่แต่ละครั้งเท่าใด และต้องผสมอาหารเลี้ยงจิ้งหรีดระหว่างหัวอาหารต่อผักจำนวนเท่าใดจึงได้ลงทุนน้อยและได้กำไรมากที่สุดืืและการจับจิ้งหรีดไปขายเมมื่อจิ้งหรีดมีอายุเท่าใดจึงได้กำไรมากที่สุด ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้

­

1.จากการศึกษาพบว่า ในการวางไข่ของจิ้งหรีด แต่ละครั้ง ในช่วงชีวิต 4 ครั้ง พบว่า ในการวางไข่แต่ละครั้ง สรุปผลได้ดังต่อไปนี้

ครั้งที่ จำนวนไข่ที่วาง(ฟอง)

1 200

2 210

3 250

4 320

ในการวางไข่ของจิ้งหรีดคิดเป็นลำดับ และอนุกรม คือ 15n2-35n+220 ตัวในแต่ละครั้ง โดยที่ n แทนจำนวนครั้ง

­

2.ในการผสมอาหารของจิ้งหรีด จะได้อัตราส่วนในการผสมหัวอาหารต่อผักชนิดต่างๆคือ 8 กิโลกรัมต่อ 5 กิโลกรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 61.54 ต่อ 38.46 จะลงทุนประมาณ 95 บาท ในการซื้ออาหารเลี้ยงจิ้งหรีดในเวลา 1 เดือน จึงจะลงทุนน้อยที่สุด และในการขายจิ้งหรีด เมื่อจิ้งหรีด อายุ 60 วัน จะขายได้กำไรมากกว่าขายเมื่อจิ้งหรีดอายุ 45 วัน โดยเมื่อขายจิ้งหรีดเมื่ออายุ 60 วัน จะได้กำไร 1,625 บาท แต่ ถ้าขายจิ้งหรีดเมื่ออายุ 45 วัน จะได้กำไร 1.297.5 บาท ดังนั้นต้องขายจิ้งหรีดเมื่ออายุ 60 วัน จึงจะได้กำไรมากที่สุด

­

โครงงานบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ความพอประมาณ

1.พอประมาณกับความสามารถในการค้นคว้าหาข้อมูล

2.งบประมาณในการทำโครงงาน

3.เวลาในการทำโครงงาน

4.การแบ่งงานรับผิดชอบ

5.สถานที่ในการทำโครงงาน

­

มีเหตุผล

1.จิ้งหรีดเป็นแมลงที่มีประโยชน์และหาได้ง่าย

2.ศึกษาภูมิปัญญาและความรู้เกี่ยวกับจิ้งหรีด

3.อนุรักษ์ และรักษา ขยายพันธุ์ของจิ้งหรีด

4.สร้างสรรค์ผลผลิตจากจิ้งหรีด สร้างเสริมรายได้

­

มีภูมิคุ้มกัน

1.มีการทำงานอย่างเป็นระบบ และมีขั้นตอน

2.สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้

3.สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

­

เงื่อนไขคุณธรรม

1.สามัคคี

2.มีความอดทน

3.มีความพยายาม

4.มีความประหยัด

­

เงื่อนไขความรู้

1.ศึกษาขั้นตอนการทำโครงงาน

2.ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3ได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับจิ้งหรีด

­

4 มิติ

1.ด้านวัตถุ ใช้แมลงที่หาง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุด

2.ด้านสังคม เผยแพร่ความรู้ให้กับทุกคนได้ทราบ

3.ด้านสิ่งแวดล้อม ขยายพันธุ์แมลงไม่ให้สูญหายไป

4.ด้านวัฒนธรรม สืบสานวัฒนธรรมของภูมิปัญญาไทย

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ